Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 30 september over?

Donderdag 30 september 2021 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden plaats in de raadszaal. Onder het kopje “Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?” kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV. Op afspraak via de griffie is de vergadering voor publiek ook beperkt te volgen in het gemeentehuis.

Wat staat op de agenda om te bespreken?

  • Vaststelling plan van aanpak motie LHBTQ+
    In de raadsvergadering van 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad de motie LHBTQ+ aangenomen. In de motie is gevraagd om te komen met een plan van aanpak voor het verbeteren van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ+’ers. Daarnaast wordt gevraagd om een advies over het al dan niet hijsen van de regenboogvlag. Als uitvoering van de motie stelt het college van b&w de gemeenteraad voor om een plan van aanpak LHBTQ+ vast te stellen en op Coming-outdag, 11 oktober, de regenboogvlag te hijsen bij het gemeentehuis.
  • Vaststelling Woonprogramma
    Met het Woonprogramma wil de gemeenteraad meer invloed uitoefenen op de woningbouwontwikkelingen in de gemeente Oldebroek. Niet alleen de bevolkingsontwikkelingen maar ook de groeiambities van de regio Zwolle vragen om meer sturing op woningbouw. In het Woonprogramma wordt bepaald welke woningbouwontwikkelingen tot 2030 nodig zijn, inclusief die naar aanleiding van de ambities van de regio Zwolle. Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om het Woonprogramma vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Feithenhofsweg 15 in Oldebroek.
  • Nemen algemeen belang besluit voor MFC ‘Hart van Oosterwolde’.
  • Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties Meidoorn, Oranjeschool en Klepperbelt in Wezep: vaststellen stedenbouwkundige opzetten en woonprogramma’s, beschikbaar stellen € 102.500,- voor sloop en kennis nemen van ontwikkelingen.
  • Vaststellen Paraplubestemmingsplan Oldebroek (diverse onderwerpen).

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij het agendapunt 'Vaststelling plan van aanpak motie LHBTQ+' is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Vanwege de Corona omstandigheden is dit in aangepaste vorm, fysiek in de vergadering of per e-mail. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de griffier, zie hierna.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op https://oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl/.

Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet: https://oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl/.
U vindt op de dag van de vergadering de video onder ‘uitzending’ op de pagina van de vergadering. Vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon (0525) 638 200; mail: htabak@oldebroek.nl.