Samenvatting bewonersavonden per kern

Hieronder leest u een samenvatting van de bewonersavond per kern.

Kern Hattemerbroek

Aantal deelnemers: circa 60 deelnemers

Kernwoorden

Groen en speelplaatsen behouden

Binnen de kern kwam duidelijk naar voren dat groenvoorzieningen, speelplaatsen en speelvelden gespaard moeten worden.

Doorstroom binnen de huizenmarkt

Vanuit de bewoners werd aangegeven dat het voor zowel jongeren als ouderen erg lastig is om een (betaalbaar) huis te vinden. Ouderen die bereid zijn kleiner te gaan wonen, geven aan op te zien tegen stijgende woonlasten. Dit blokkeert de doorstroom.

Vergunning sneller afgeven en procedure makkelijker maken

Bewoners gaven aan dat er te veel belemmeringen zijn voor bouwen op het eigen erf, woningsplitsing en/of het verbouwen van vervallen schuren/stallen op agrarische gronden. Naast de belemmeringen vindt men dat de kosten voor de procedures te hoog zijn.

Integratie van statushouders (wederzijdse begeleiding)

Bewoners vinden het belangrijk dat zowel statushouders als de oorspronkelijk bewoners van Hattemerbroek worden ondersteund bij de integratie van statushouders. Daarbij is een voorkeur voor een mix van doelgroepen uitgesproken en statushouders dus niet naast elkaar worden geplaatst.

Bijzonderheden

 • Ten opzichte van andere kernen waren hier relatief veel jongeren aanwezig.
 • Randvoorwaarde voor (tijdelijke) woningen is dat men rekening houdt met (de omvang van het aantal) huidige bewoners van de kern.

Kern 't Loo

Aantal deelnemers: circa 35 deelnemers

Kernwoorden

Doorstroom binnen de huizenmarkt    

De bewoners gaven aan dat het voor jongeren en starters lastig is om een woning te vinden op ’t Loo. Oorzaken hiervoor zijn het minimale aanbod en de hoge prijzen. Op ’t Loo leeft het idee dat er betaalbare starterswoningen gebouwd moeten worden. Daarnaast gaf men ook aan dat er ouderen op ’t Loo wonen die bereid zijn om kleiner te gaan wonen. Hetgeen hen hiervan weerhoudt is dat zij ervan uitgaan dat de maandelijkse woonlasten na de verhuizing omhoog zullen gaan.  

Versoepeling beleid    

Bewoners vinden dat de gemeente het beleid over woningsplitsing of het bijbouwen op het eigen erf moet versoepelen. Men vindt dat de huidige procedures rond woningsplitsing en bouw op eigen erf te lang duurt.

Hofjes    

Op ’t Loo staat men niet negatief tegenover tijdelijke en/of versnelde woningen mits de structuur van ’t Loo wordt behouden. Bouwen in de vorm van hofjes vindt men een goed plan en een mix van jong en oud in de hofjes is een optie.

Bijzonderheden

 • Bij voorkeur betaalbare oplossingen toewijzen aan huidige of terugkerende bewoners van ’t Loo.
 • Meerdere jongeren hebben tijdens de informatieavond hun zorgen geuit over doorstroommogelijkheden.

Kern Oosterwolde

Aantal deelnemers: circa 40 deelnemers

Kernwoorden

Woningsplitsing makkelijker maken

De bewoners zijn van mening dat de procedures om woningen te splitsen momenteel te duur zijn en te lang duren, terwijl dit volgens hen juist een oplossing is om snel woningbouw te realiseren.

Starterswoningen en kleinere (mantel)zorgwoning

De bewoners gaven aan dat er ingezet moet worden op starterswoningen voor jongeren en/of kleinere (mantelzorg)woningen voor ouderen. Wat betreft mantelzorgwoningen zijn kangoeroewoning meerdere keren in positieve zin ter sprake gekomen. Daarnaast zijn de zogeheten ‘tiny houses’ ook meerdere malen aangedragen als oplossing. Ook mogelijk eerst als oplossing voor de krapte op de woningmarkt waarna deze omgezet kunnen worden in recreatiewoningen. 

Agrarische gronden    

Ook ziet men kansen op de agrarische gronden buiten de kern. Hier is zogezegd veel bruikbare grond. Als er rekening gehouden wordt met het type woning (agrarische bouwstijl) en hoe de woningen neergezet worden (in de vorm van hofjes) is dit een mooie oplossing om woningen te realiseren. 

Verruiming rood-voor-rood-regeling

Vanuit Oosterwolde werd er aangegeven dat het momenteel lastig is om bijvoorbeeld een oude schuur om te bouwen tot een woning. Bewoners lopen tegen (beleids)belemmeringen aan bij het slopen van een oud pand op het eigen erf en deze grond wil gebruiken voor woningbouw.

Bijzonderheden

 • Volgens bewoners van Oosterwolde zijn er meerdere agrariërs die willen stoppen. De bewoners zijn van mening dat de gemeente deze agrariërs actief moet benaderen. Dit geeft mogelijkheden tot bijvoorbeeld de verbouw van schuren tot woningen. 

Kern: Oldebroek

Aantal deelnemers: circa 100 deelnemers

Kernwoorden

Kritiek op de tijdelijkheid van tijdelijke woningen

De bewoners gaven aan dat het vaak zo is dat tijdelijke woningen permanent worden en daarom is er een sterke voorkeur voor permanente bouw.  Indien er tijdelijke woningen worden gerealiseerd, moet de tijdelijkheid worden gegarandeerd.

Mix doelgroepen

Vanuit de bewoners werd aangegeven dat het belangrijk is om doelgroepen te mixen. Dit wordt gezien als een manier om de leefbaarheid te verbeteren. 

Tijdelijke woningen in de kern onwenselijk

Volgens de bewoners is er behoefte aan reguliere, permanente woningen voor eigen inwoners binnen de kern. Als er wel tijdelijke woningen gerealiseerd worden, dan bij voorkeur aan de rand of buiten de kern of op een reeds beoogde woningbouwlocatie als voorloper op permanente woningbouw (hierbij is Oldebroek West III veelgenoemd). 

Wonen en werken

Men gaf aan dat het moeilijk is om vergunningen te verkrijgen voor nieuwe woon-werk combinaties. 

Leegstaande gebouwen

Een mogelijke oplossing die werd aangedragen is gebruik van leegstaande winkelpanden en/of leegstaande mantelzorgwoningen. De leegstaande panden worden gezien als opties voor tijdelijk wonen. 

Wonen op het erf    

Bewoners zagen mogelijkheden in het concept kangoeroewoning, het verruimen van de mogelijkheden voor woningsplitsing en het verkavelen van grote woningen die vrijkomen doordat ouderen kleiner gaan wonen. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor betaalbare woningen (voor o.a. jongeren/starters).

Bijzonderheden

 • De bewonersavond voor Versneld Wonen was aansluitend op de inloopavond van Oldebroek West 3.
 • Relatief weinig starters/jongeren aanwezig tijdens de informatieavond
 • Er werden zorgen geuit over de uitstraling en kwaliteit van tijdelijke woningen. Tevens gaf men aan dat het van belang is dat de gemeente zorgt voor een veilige en schone leefomgeving.  

Kern: Noordeinde

Aantal deelnemers: circa 40 deelnemers

Kernwoorden

Vraag naar (starters)woningen

Help het CPO (starters) met het vinden van een goede locatie, met de onderzoeken en het maken van de plannen. Op deze wijze kunnen ze het plan om woningen te bouwen in Noordeinde realiseren. Jongeren wachten liever iets langer op deze permanente woningen, dan nu eerst (iets sneller) tijdelijke huisvesting te betrekken.

Animo bouw op eigen erf

Een aantal van de bewoners gaf aan dat er animo is voor bouw op eigen erf (voor familie). In de vorm van een tweede woning, tiny house of seniorenwoning. Dit werd gezien als de snelste manier om woningen te realiseren.

Woonboten en woonarken

Vanuit de bewoners werden ook creatieve oplossingen ingebracht. Zo is er gesproken over het idee om woonboten of woonarken te realiseren aan de Gelderse Gracht en kwam zelfs paleis Noordeinde ter sprake. 

Erfpacht

Het idee dat de gemeente grond verpacht met optie tot koop werd gezien als een mogelijke oplossing voor jongeren die momenteel financieel niet in staat zijn om een woning inclusief grond te kopen. Bewoners gaven wel mee dat er per kavel en/of persoon gekeken moet worden naar de mogelijkheden. Maatwerk dus.

Bijzonderheden

 • De informatieavond voor Versneld Wonen was in combinatie met de denktankavond van Woningbouwtraject Noordeinde georganiseerd. 
 • Veel aandacht voor de CPO, die gevormd wordt door 12 jongeren.
 • Vanuit de bewoners het verzoek om als gemeente duidelijker te communiceren richting de bewoners. 

Kern: Wezep

Aantal deelnemers: circa 65 deelnemers

Kernwoorden

Doorstroming een probleem

Bewoners vinden de huurprijzen van seniorenwoningen te hoog, terwijl de bereidheid om te verhuizen wel aanwezig is. Dit is een probleem voor ouderen, maar tegelijkertijd ook voor jongeren omdat er zo weinig tot geen doorstroming op gang komt. 

Actieve benadering ouderen/alleenstaanden

Bewoners zien kansen bij het actief benaderen van inwoners die “groot” wonen om doorstroming te bevorderen.

Wonen en werken

Een oplossing die werd aangedragen is het realiseren van een woon-werk combinatie op bedrijventerreinen. Dit geeft ondernemers de mogelijkheid om te wonen op bedrijventerrein.

Vraag naar starterswoningen

Bewoners gaven aan dat er vraag is naar betaalbare starterswoningen. Bewoners vinden dat tijdelijke huisvesting hiervoor een goed startpunt kan zijn, maar er moeten daarna wel doorstroommogelijkheden zijn.

Lange en dure procedures

Het moet makkelijker worden om op eigen erf iets te realiseren. Momenteel zijn de procedures volgens de bewoners te lang en te duur. Tijdens de procedure zijn er te veel belemmeringen om daadwerkelijk iets te kunnen realiseren. Dit geldt voor zowel woningsplitsing als bouw op eigen erf in de vorm van kleine (mantelzorg)woningen/kangoeroewoningen. 

Bijzonderheden

 • Bewoners hebben de gemeente gevraagd CPO-projecten te ondersteunen, omdat dit ook nieuwe woningen oplevert
 • Het aantal en de omvang van speelplaatsen en groen in de kern ervaren bewoners als beperkt. Deze moet wat hen betreft behouden blijven voor de leefbaarheid van de kern. 
 • Meerdere bewoners gaven aan positief tegenover hoogbouw te staan, mits het bij drie of vier lagen blijft en het gebouw binnen de huidige stijl van Wezep past.