Windmolenpark Hattemerbroek

Van Werven Energie BV wil 4 windmolens plaatsen in de gemeente Oldebroek.

De bedoeling is dat deze worden geplaatst langs de N50 bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek. Het bedrijf heeft de gemeente gevraagd of zij medewerking wil verlenen aan dit initiatief.

Het windmolenproject Hattemerbroek omvat 4 windmolens van 3 MegaWatt, waarmee ongeveer 7.200 huishoudens van duurzame energie kunnen worden voorzien. De windmolens leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.

Omgevingsvergunning met bandbreedte

Op 11 november 2016 heeft Van Werven Energie de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek ingediend. De aangevraagde omgevingsvergunning is een aanvraag waarbij de windmolens passen binnen een gegeven bandbreedte. In deze bandbreedte staan bijvoorbeeld de minimale en maximale afmetingen voor de ashoogte en rotordiameter. De maximale hoogte van de windmolens is 150 meter. Ook de maximaal toegestane geluidcontouren, de hoeveelheid geluid die een windmolen mag produceren en de maximale slagschaduwhinder, bewegende schaduw als gevolg van ronddraaiende wieken, staan vastgelegd. Welk type windturbine Van Werven kiest volgt later. De bandbreedtes zoals beschreven in de vergunning zijn daarbij leidend. Zo kan Van Werven tot op het laatste moment inspelen op de snelle technologische ontwikkelingen waarbij windturbines steeds stiller en efficiënter worden.

Bestemmingsplan is vastgesteld en de vergunningen zijn verleend

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen hebben van 8 februari tot en met 21 maart 2017 ter inzage gelegen. In totaal heeft de gemeente 19 zienswijzen ontvangen. Deze zijn samengevat en door ons en de provincie Gelderland voorzien van een reactie. De samenvatting en deze reactie vormen samen de zienswijzennota.

Op 6 juli 2017 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Op 11 juli 2017 is door de Gedeputeerde Staten van Gelderland de vergunning Wet natuurbescherming verleend, op 7 juli 2017 is door het waterschap Vallei en Veluwe de watervergunning verleend en op 7 juli 2017 is de omgevingsvergunning verleend.

Tot en met 29 augustus 2017 bestond de mogelijkheid hiertegen beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State zijn 12 beroepschriften ingediend. Een aantal daarvan zijn gecombineerd, waardoor er 5 beroepsprocedures zijn. Inmiddels hebben de provincie Gelderland en de gemeente een verweerschrift naar de Raad van State verzonden. Wanneer de Raad van State deze zaak behandelt is nog onbekend.

Wet natuurbescherming

Van Werven Energie heeft ook een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming voor het windmolenpark ingediend bij de provincie Gelderland. Deze ontheffing heeft betrekking op de soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming voor het in werking hebben van de windmolens. De provincie Gelderland beoordeelt de ontheffingsaanvraag inhoudelijk en de gemeente publiceert het ontwerpbesluit. Dit doen we omdat de gemeenteraad van Oldebroek in 2016 een coördinatiebesluit heeft genomen voor dit project.

Het ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland lag tot en met dinsdag 23 januari 2018 ter inzage. In totaal zijn er 4 zienswijzen naar voren gebracht.

Op 1 mei 2018 is door de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de ontheffing voor soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming verleend. Tot en met 19 juni 2018 bestond de mogelijkheid hiertegen beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State zijn meerdere beroepschriften ingediend.

Geluid, slagschaduw en vleermuizen

De maximale geluidhinder van windmolens is vastgelegd in landelijke wetgeving; het activiteitenbesluit. De gemeenteraad heeft echter besloten dat de windmolens bij Hattemerbroek minder geluid moeten produceren dan de landelijke norm. Voor omwonenden is dit positief. Om slagschaduwhinder te beperken krijgt iedere windmolen een stilstandvoorziening. Dit houdt in dat de windmolen op bepaalde momenten stilstaat. Dit hangt af van de stand van de zon en of de zon schijnt of niet. Daarnaast komt er op een van de windmolens nog een stilstandvoorziening om ervoor te zorgen dat vleermuizen niet tegen de draaiende wieken vliegen. Tijdens warme zomernachten draait deze windmolen bij lage windsnelheden niet. Bij hogere windsnelheden vliegen de vleermuizen niet en kan de windmolen gewoon draaien.

Participeren

Omwonenden van de locatie van de windmolens kunnen financieel participeren. Door aandelen te kopen word je mede-eigenaar van de windmolens. Daarnaast kunnen bewoners binnen een straal van 1.500 meter van de windmolens jaarlijks een financiële compensatie van € 400,- van de initiatiefnemer tegemoet zien. Ook voorziet het participatieplan in een duurzaamheidsfonds waarmee lokale projecten van algemeen belang ondersteund worden.

Visualisatie windmolenpark

Er is een 3D animatie gemaakt om het windmolenpark in Hattemerbroek te visualiseren. Bekijk de animatie windmolenpark Hattemerbroek.

Meer informatie

Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning Windmolenpark Hattemerbroek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mikis Maathuis of Jan Willem van Hoorn, via tel. 0525 63 82 00.

Nuttige websites