Bezwaar maken en beroep instellen

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken of beroep instellen.

Bezwaar maken en beroep instellen

Bent u het niet eens met een gemeentelijk besluit? In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken. Als uw bezwaar wordt afgewezen, heeft u de mogelijkheid om bij de rechtbank in beroep te gaan.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit kunt u bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij degene die het besluit heeft genomen (de raad, het college of de burgemeester). Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of bezwaar kan worden gemaakt en bij wie. Op de pagina Bezwaar indienen leest u hoe u bezwaar maakt.

Bezwaar WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen

Voor het indienen van bezwaar tegen de WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen gelden andere regels. Lees er meer over op de pagina Bezwaar tegen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen.

Beroep instellen

Is uw bezwaar afgewezen en bent u het daar niet mee eens? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland. Terwijl uw beroep in behandeling is, is het betreffende besluit gewoon van kracht. In bijzondere spoedgevallen kan de rechtbank een voorlopige voorziening treffen. Dat is een voorlopige uitspraak. Op de pagina Beroepschrift indienen leest u hoe u beroep instelt.