Besluitenlijst 24 mei 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 17 mei 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Aanschaf beschikbaarheidswijzer jeugdhulpregio Noord Veluwe

 1. Voor de aanschaf van de beschikbaarheidswijzer Jeugd af te wijken van het vastgestelde inkoopbeleid
 2. De ISNV opdracht te geven tot een enkelvoudige aanbesteding en deze open te stellen voor Webapptool solutions
 3. Het mandaat te verlenen aan Meerinzicht tot het gunnen van de opdracht en het aangaan van het contract met Webapptool solutions
 4. Opdracht te verlenen aan Meerinzicht om de beschikbaarheidstool te beheren, te financieren en deze kosten te verrekenen met de deelnemende gemeenten, welke opdracht zal worden geformaliseerd in een addendum bij de Dienstverleningsovereenkomst bedrijfsbureau jeugd.

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 171.

 1. Het ingediende bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning (0269202100531) voor het bouwen van een bijgebouw in overeenstemming met het advies van de commissie bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Verlengen pilot Onderwijs Jeugd Arrangement Dr. Verschoorschool

 1. In afwijking van Europese wet- en regelgeving en het vigerende inkoopbeleid de pilot OJA onder dezelfde voorwaarden te verlengen van 1 maart tot en met 31 december 2022 en daarmee een onrechtmatigheid te accepteren.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021

 1. Het jaarverslag 2021 van de commissies bezwaarschriften in H20-verband voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Het jaarverslag 2021 van de commissies bezwaarschriften in H20-verband ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad middels bijgevoegde informerende nota.

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2022 Veluwe Noord

 1.  De gemeenteraad met bijgevoegde nota te informeren over het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2022 Veluwe Noord.
 2. De portefeuillehouder te mandateren tot enige tekstuele aanpassingen.