Besluitenlijst 3 mei 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 25 april 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Archiefverordening en Beheerregeling Informatiebeheer

 1. De gemeenteraad voor te stellen de Archiefverordening gemeente Oldebroek vast te stellen.
 2. De Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Oldebroek vast te stellen.

Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O: kadernota 2023-2026

 1. De raad via bijgevoegde adviesnota te adviseren om in te stemmen met de Kadernota 2023-2026 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst) en geen zienswijze in te dienen.
 2. De raad voor te stellen om het financieel effect van deze kadernota mee te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026.
 3. De stijging van de gemeentelijke bijdrage BVO i-Dienst op te nemen in de Perspectiefnota 2023.
 4. De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel en/of bijlagen aan te passen.

Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O:Jaarrekening 2021

 1. De raad via bijgevoegde adviserende nota te adviseren kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst) en geen zienswijze in te dienen.

Contract BNG aangaande pinpassen Oekraïense vluchtelingen

 1. Over te gaan tot aanschaf van prepaid pinpassen ten behoeve van uitkering leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Oldebroek bij de BNG.

Intrekken uitstel van betaling

 1. Een besluit tot uitstel van betaling van een last onder dwangsom in te trekken.

Maartbrief 2022 Gemeentefonds

 1. Kennis te nemen van de voorlopige uitkomsten van de Maartbrief 2022.
 2. De raad te informeren door middel van een informerende nota.
 3. De portefeuillehouder Financiën te mandateren de informerende nota vast te stellen.

Afwijzing verzoek verlenging l.o.d. , opgelegd tegen mestvoorziening

 1. Een verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn van een last onder dwangsom af te wijzen.