Besluitenlijst 23 augustus

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 19 juli 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 26 juli 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 8 augustus 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 12 augustus 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 18 augustus 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Afschaffen bijdrage voor de aanvraag van een urgentieverklaring (woning)

 1. De bijdrage voor van het aanvragen van een urgentieverklaring, ingaande 1 september 2022, af te schaffen.
 2. De aangepaste richtlijn urgentie 01-09-2022 vast te stellen en te publiceren in het gemeenteblad.
 3. De raad te infomeren door middel van de informatienota over het afschaffen van een bijdrage voor het aanvragen een urgentieverklaring.
 4. De portefeuillehouder te mandateren de informerende nota aan te passen.

Beoordeling criteria Zonnepark Heigraaf

 1. Vaststellen dat de uitwerking van de 10 criteria uit het beleidskader Grootschalige Energieopwekking voor de ontwikkeling van zonnepark Heigraaf niet aan alle criteria van het kader voldoet.
 2. De raad middels een informerende nota de uitwerking van de 10 criteria voor de ontwikkeling van zonnepark Heigraaf en de beoordeling door het college voor te leggen.
 3. De portefeuillehouder te mandateren de informerende nota te wijzigen.

Besluit last onder dwangsom

 1. Een last onder dwangsom op te leggen inzake de verwijdering van een schutting, een hekwerk, een tuinhuisje, drie bijgebouwen en twee overkappingen.

Besluit Toewijzen verzoek verlenging begunstigingstermijn

 1. Het verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom toe te wijzen en deze termijn te verlengen tot 1 december 2022.

Vaststelling Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. De regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast te stellen
 2. De mogelijkheid tot het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten, het aanpassen van het beleid als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving te delegeren aan het college.
 3. De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel aan te passen.

Verordening Nadeelcompensatie gemeente Oldebroek

De raad voor te stellen:

 1. De 'Verordening nadeelcompensatie gemeente Oldebroek’ vast te stellen.
 2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Voorrangsregeling verhuiscoach Noord-Veluwe

 1. Stichting Omnia Wonen, Stichting deltaWonen, Uwoon en Habion op basis van artikel 16 van de Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2020 toestemming te geven af te wijken van de reguliere toewijzingsregels, door gebruikmaking van de Voorrangsregeling verhuiscoach Noord-Veluwe.
 2. Stichting Omnia Wonen, Stichting deltaWonen, Uwoon en Habion middels bijgevoegde brief over dit besluit te informeren.
 3. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde informerende nota.

Vragen CVO over mogelijk windplan in gemeente Oldebroek

 1. De raadsvragen van CVO te beantwoorden middels bijgevoegde informerende nota.

Principeverzoek Bovenheigraaf 22, Oldebroek

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de aan te passen antwoordbrief.
 2. De portefeuillehouder te mandateren de antwoordbrief aan te passen.

Principeverzoek Zuiderzeestraatweg 668, Hattemerbroek

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.
 2. 1e en 2e begrotingswijziging ODNV 2022.

De raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e en 2e (meerjaren)begrotingswijziging 2022 van de ODNV.
 2. De structurele effecten van de 1e begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2023-2026 ten laste van het begrotingssaldo.
 3. De incidentele effecten van de 2e begrotingswijziging te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2022 ten laste van het begrotingssaldo.

Toepassen hardheidsclausule leges

 1. De hardheidsclausule toe te passen en de legeskosten voor een evenementenvergunning, een verkeersbesluit en een geluidsontheffing niet in rekening te brengen.

Wijzigingsbesluit GR ODNV

 1. De Raad vragen toestemming te verlenen ten aanzien van het voornemen om tot vaststelling van de wijzigingen over te gaan.
 2. De voorgestelde wijzigingen voor de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe aan te nemen en deze vast te stellen onder voorbehoud van toestemming van de raad.
 3. De toelichting bij de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe vast te stellen.

Jaarverslagen Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen 2021

 1. De gemeenteraad via bijgaande raadsinformatie en jaarverslagen te informeren over de uitvoering van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen.