Besluitenlijst 30 augustus 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 23 augustus 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Prestatieafspraken Habion

 1. De prestatieafspraken met Habion vast te stellen en de prestatieafspraken te ondertekenen
 2. De raad te informeren over de gemaakte prestatieafspraken
 3. Wethouder Flier te mandateren de informerende nota aan te passen.
  De burgemeester besluit
 4. Om wethouder Flier te machtigen om de prestatieafspraken namens de gemeente te ondertekenen.

Verkeersbesluit laad- en losplaats Clematisstraat, naast Kruidvat

 1. Vast te stellen een gereserveerde parkeerplaats voor vrachtverkeer ten behoeve van het lossen en laden van vracht voor de Kruidvat en de Zeeman, conform bijgaand verkeersbesluit.
 2. Deze gereserveerde laad- en losplaats aan te geven met verkeersbord model E7-OB van bijlage 1 van het RVV 1990.

Zienswijze ontheffing deltaWonen

 1. In te stemmen met de brief ‘Zienswijze ontheffing deltaWonen’ t.a.v. de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H. De Jonge.
 2. De begeleidende brieven t.a.v. deltaWonen en Omnia Wonen te verzenden.

Beslissing op bezwaar/afwijzen handhavingsverzoek

 1. Het ingediende bezwaar tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek inzake het terrein de Bargen in overeenstemming met de overwegingen en het advies van de commissie ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 2. Het ingediende herhaald verzoek tot handhaving d.d. 19 april 2022, af te wijzen.

Opleggen last onder dwangsom niet-recreatieve bewoning

 1. Een last onder dwangsom op te leggen voor niet-recreatieve bewoning zonder omgevingsvergunning of tijdelijke gedoogverklaring van een recreatieobject op Bospark IJsselheide.
 2. Het besluit en onderhavige documenten voor onbepaalde termijn niet openbaar te verklaren, op grond van artikel 5.1, lid 2, sub e uit de Wet open overheid (Woo)met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
 3. De portefeuillehouder te mandateren de brieven aan te passen.

Regiovisie en Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024

 1. In te stemmen met de Regiovisie 2022-2024 en het Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024.
 2. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de 9 gemeenten van de regio Noord-Veluwe en penvoerder gemeente Putten.
 3. In te stemmen met de Begroting Regiovisie en Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024.
 4. De verplichting voor cofinanciering in uren ter waarde van € 15.000 te dekken uit de bestaande inzet van de cultuurcoach.

De burgemeester besluit wethouder Flier te volmachten om het Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024 namens de gemeente de ondertekenen.