Besluitenlijst 13 december 2022

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 13 december 2022.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 6 december 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aanpassing inkoopbeleid en voorwaarden

 1. Het aangepaste inkoopbeleid ISNV versie 8.5 en de aangepaste inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten ISNV versie 8.5 voor de gemeente Oldebroek vast te stellen
 2. De raad mede te delen dat u het herziene inkoopbeleid, de herziene inkoopvoorwaarden heeft vastgesteld.

Addendum bij overeenkomst met Dierenverzorgingscentrum De Ark

 1. In afwijking van het inkoopbeleid ISNV in te stemmen met de toevoeging van bijgevoegd addendum 1 aan de bijgevoegde overeenkomst Stichting Regionale Dierenverzorgingscentrum de Ark en de gemeente Oldebroek 2021-2024 met ingang van 1 januari 2023.
 2. De overeenkomst Stichting Regionale Dierenverzorgingscentrum de Ark en de gemeente Oldebroek 2021-2024 op te zeggen per 1 januari 2024 via bijgevoegde brief.
 3. De aanvullende kosten voortvloeiend uit het addendum van €6.000,- mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2023.

Beantwoording motie energiearmoede

 1. De informerende nota ter informatie aan te bieden aan de raad.
 2. De opiniërende nota voor te leggen aan de raad.
 3. In te stemmen met de voorgestelde opties in de opiniërende nota.

Concept Cultuurnota gemeente Oldebroek

 1. De concept cultuurnota Oldebroek “Samen naar een breed cultuurbeleid” vast te stellen.
 2. De inzageprocedure conceptversie cultuurnota Oldebroek vast te stellen en de raad hierover te informeren.

Opstellen uitvoeringsplan re-integratie en participatie 2023-2026

 1. De opiniërende nota 'opstellen uitvoeringsplan re-integratie en participatie 2023-2026' vast te stellen en ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad.

Rapportage Sociaal Domein 3e kwartaal 2022

 1. De gemeenteraad informeren over de rapportage Sociaal Domein (derde kwartaal van 2022).

Adviesnota Meerkostenregeling 2022 corona Jeugdwet en Wmo

 1. In te stemmen met de (op regionaal niveau vast te stellen) meerkostenregeling over de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 19 april 2022 voor Jeugdwet en Wmo, met uitzondering van beschermd wonen.
 2. In te stemmen met de verdeelsleutel tussen de bij de regio aangesloten gemeenten voor wat betreft de op regionaal niveau afgestemde meerkostenregeling en in te stemmen met de werkwijze van financiële afwikkeling van de meerkosten.
 3. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze om voor uitzonderingsgevallen waarin door de directeur domein sociaal (jeugd) of Wmo wordt beoordeeld of het nodig is een maatwerkafspraak te maken met de desbetreffende aanbieder.

Extra budgetaanvraag brandweerkazerne Oldebroek

 1. De gemeenteraad voor te stellen een extra krediet beschikbaar te stellen van € 500.000 voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Oldebroek conform raadsbesluit van 26 september 2019.
 2. De gemeenteraad voor te stellen de daaruit voortvloeiende extra kapitaallasten ter hoogte van € 22.000 structureel ten laste te brengen van de “stelpost inflatie” en daarvoor de “12e begrotingswijziging 2023” vast te stellen.

Anterieure overeenkomst bestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 16

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst bestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 16.

De burgemeester besluit wethouder Engberts te machtigen de anterieure overeenkomst bestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 16 te ondertekenen.

Geen leges heffen voor ontheffingen op het (kleine) Meidoornplein in Wezep

 1. Geen leges te heffen voor het uitgeven van ontheffingen voor het parkeerverbod op het (kleine) Meidoornplein op alle aanvragen voor 1 maart 2023.