Besluitenlijst 20 december 2022

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 20 december 2022.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering (13 december 2022)

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld.

Aanwijzen stemlokalen

 1. Stembureaus aan te wijzen voor de verkiezingen van 15 maart 2023.
 2. Te kiezen voor centrale stemopneming.
 3. Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder T. Haseloop-Amsing om bij deze verkiezingen op grond van de Kieswet en de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen namens het college te besluiten.

Actualisatie aanwijzingsbesluiten en beleidsregels gemeentelijke belastingen

 1. Incassoreglement gemeentelijke belastingen Oldebroek.
 2. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek 2023 e.v.
 3. Aanwijzingsbesluit heffings‚Äź/ invorderingsambtenaar Oldebroek.
 4. Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Oldebroek.
 5. Aanwijzingsbesluit voor bekendmaking aanslagbiljetten Oldebroek.
 6. Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ Oldebroek.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2023

 1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2023 vast te stellen.
 2. Onder gelijktijdige intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2022.

Dienstverleningsovereenkomst Sociale Recherche

 1. Instemmen met de voorgestelde wijziging van de dienstverleningsovereenkomst Uitvoering Sociale Recherche per 1 januari 2023.

Erfgoedverordening Oldebroek

 1. De raad voor te stellen om de Erfgoedverordening Oldebroek vast te stellen.

Principeverzoek Geldersesluis 7 Noordeinde voor de bouw van een bedrijfswoning

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Voorstel vaststelling Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Oldebroek 2023

 1. De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Oldebroek 2023 vast te stellen.

Adviesnota wijziging begroting SJNV

 1. In te stemmen met het opnemen van een bedrag van €19.000,- in de subsidie voor de SJNV 2023 voor de indexering.

Verstedelijking brief RZ

 1. Met wijziging in te stemmen met de reactiebrief op de verstedelijkingsstrategie RZ.
 2. De portefeuillehouder te mandateren de brief aan te laten passen.