Besluitenlijst 6 december 2022

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 6 december 2022.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 29 november 2022

  • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Intrekken last onder dwangsom schuilhut

  1. Het besluit van 11 oktober 2019, verzonden 17 oktober 2019, tot het opleggen van een last onder dwangsom gericht tegen een schuilhut, in te trekken.

Verordening voor de fysieke leefomgeving gemeente Oldebroek 2023

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening voor de fysieke leefomgeving gemeente Oldebroek 2023 vast te stellen.
  2. De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel aan te passen.

Voorstel verlengen raamcontract onderhoud elementenverhardingen

  1. Het huidige “Raamcontract onderhoud elementenverhardingen” met Knipscheer BV te Almere verlengen tot 31 december 2023.

Raadsinformatie project M2A Q2-Q3 2022

  1. Kennis te nemen van de Raadsinformatie project M2A (Q2-Q3 2022) en deze via de bijgevoegde informatieve nota voor te leggen aan de gemeenteraad.

Opleggen last onder dwangsom niet-recreatieve bewoning recreatieverblijf

  1. Een last onder dwangsom op te leggen voor niet-recreatieve bewoning zonder omgevingsvergunning of tijdelijke gedoogbeschikking van een recreatieobject op Bospark IJsselheide.