Besluitenlijst 12 juli 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 5 juli 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Adviserende nota Warmtekrachtstraat

 1. In principe in te stemmen met de uitgifte van een kavel van 10.000 m2 aan de Warmtekrachtstraat op bedrijventerrein H2O, conform de ontwikkeling zoals in de adviesnota gesteld.
 2. Geheimhouding op te leggen op deze nota en de documenten in de bijlagen 1 tot en met 4, door toepassing van artikel 55 van de Gemeentewet, voor de termijn van drie maanden ingaande na besluitvorming op deze nota dan wel eerder indien het dorsoverleg heeft plaatsgevonden.

Principeverzoek Duinkerkerweg 8 Oosterwolde voor het realiseren van een vrijstaande woning

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Principeverzoek Stationsweg 62 Oldebroek voor het realiseren van een vrijstaande woning

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Principeverzoek Zuiderzeestraatweg 64 - 66 Oldebroek bouwen van zes woningen

 1. Geen planologische principemedewerking te verlenen aan het verzoek.

Vaststelling Recreatiezoneringsplan Veluwe

 1. De intentie uit te spreken om, in samenwerking met de andere betrokkenen, uitvoering te geven aan de aanbevelingen die uit het parkeeronderzoek voortkomen;
 2. De bijgevoegde informerende nota aan de raad te sturen.

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning plaatsen tijdelijke pin-kiosk Meidoornplein

 1. Het bezwaarschrift ingekomen op 31 maart 2022 tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 0269202100503, overeenkomstig de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften, deels gegrond te verklaren;
 2. De omgevingsvergunning onder de nadere motivering die deel uitmaakt van dit besluit, in stand te laten.

Adviesnota informatienota aan de raad aanbesteding doelgroepenvervoer

 1. De raad te informeren over de aanbesteding doelgroepenvervoer door middel van bijgevoegde informerende nota en bijlagen.