Besluitenlijst 19 juli 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 12 juli 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Ontheffing te verlenen voor het rijden met de Visit Oldebroek Express

 1. Onder voorwaarden ontheffing te verlenen aan de Stichting Natuurkracht voor het rijden met de Natuurkracht Expres, op de in de bijlagen aangegeven routes, (met terugwerkende kracht) van 9 juli tot en met 4 september 2022.

Aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats op de Groote Woldweg in Oosterwolde

 1. Vast te stellen het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats op de Groote Woldweg, ter hoogte van de huisnummers 32 en 41, in Oosterwolde
 2. Deze voetgangersoversteekplaats, conform bijgaand verkeersbesluit, aan te geven met figuratie in het wegdek en borden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Adviesnota instellen parkeerverbod op het kleine Meidoornplein in Wezep

 1. Vast te stellen een parkeerverbod op het Meidoornplein, ter hoogte van de huisnummers 21-43 en 67-81
 2. Dit parkeerverbod aan te geven met verkeersbord model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990, conform bijgaand verkeersbesluit.

Verlenen ontheffing ex artikel 87 Hanesteenseweg 2

 1. Aan de heer T.A. Poppe, Hanesteenseweg 2 te 8094 PM Hattemerbroek ontheffing ex artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens te verlenen om via de Hanesteenseweg en/of de Doornweg met een vrachtauto van en naar Hanesteenseweg 2 te Hattemerbroek te rijden, onder de in de bijlage verwoorde voorschriften en de conform bijgevoegde gewaarmerkte situatietekening

Beantwoording raadsvragen SGP-fractie Bigpop 2022

 1. De raadsvragen van de SGP fractie over het Bigpop festival te beantwoorden middels een gewijzigde informerende nota.

Beëindiging pacht horeca zwembad

 1. De pachtovereenkomst met De Vliegende Indo voor de horeca-exploitatie in zwembad De Veldkamp per 22 juni 2022 te beëindigen en dit via bijgaande brief te bevestigen.
 2. Over de periode 1 januari tot en met 22 juni 2022 geen pachtsom in rekening te brengen.
 3. In gesprek te gaan met Sportfondsen Oldebroek over het toevoegen van de horeca-exploitatie aan de huidige overeenkomst voor de exploitatie van het zwembad.
 4. Bij overeenstemming de inventaris in eigendom van de gemeente om niet aan te bieden aan Sportfondsen Oldebroek.

Mandaatbesluit uitvoeringsregel bekostiging leerlingenvervoer 2022

 1. Het mandaatbesluit uitvoeringsregel bekostiging leerlingenvervoer 2022 vast te stellen.

Meicirculaire 2022

 1. De financiële effecten 2022 te verantwoorden in de 2e bestuursrapportage 2022.
 2. De uitkomsten 2023 en verder te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026.
 3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde gewijzigde informerende nota.

Toepassen hardheidsclausule leges omgevingsvergunning

 1. Het bezwaarschrift tegen de aanslag leges omgevingsvergunning met aanslagnummer 22030055 niet-ontvankelijk te verklaren, maar de hardheidsclausule toe te passen en de aanslag en de in rekening gebrachte aanmaningskosten te verminderen tot nihil.

Plan van Aanpak transitie Omgevingsplan

 1. Middels een gewijzigde opiniërende nota het Plan van Aanpak transitie Omgevingsplan ter bespreking aan te bieden aan de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving.

Verdeling werkzaam

heden college (portefeuilleverdeling en vervangingsregeling)

 1. De portefeuilleverdeling 2022-2026 vast te stellen (bijlage 1)
 2. De vervangingsregeling van de wethouders vast te stellen (bijlage 1)
 3. De vervangingsregeling van de burgemeester vast te stellen (bijlage 1)
 4. De vertegenwoordiging van collegeleden bij verbonden partijen vast te stellen (bijlage 1)
 5. De raad te informeren met bijgevoegde informerende nota.