Besluitenlijst 5 juli 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering (27 juni 2022)

  • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aanbesteding regionaal duurzaamheidsloket

  1. Deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding uitvoering Duurzaamheidsloket.
  2. Gemeente Oldebroek is penvoerder voor de begeleiding van de Europese aanbestedingsprocedure.
  3. De ondertekening van de Overeenkomst vindt plaats door mevrouw T.H. Haseloop – Amsing, Burgemeester van de gemeente Oldebroek.
  4. Geheimhouding op te leggen op bijlage BW20220705 Het aanbestedingsdocument – Offerteaanvraag Duurzaamheidsloket II bij deze adviesnota, door toepassing van artikel 55 Gemeentewet, voor de termijn van acht dagen, te weten tot en met 12 juli 2022. Indien publicatie van de aanbesteding op TenderNed plaatsvindt op een later moment dan 13 juli 2022, vindt geheimhouding van dit document plaats naar gelang het aantal dagen vertraging tot het moment van publicatie.

Jaarverslag leerlingzaken 2020-2021

  1. De gemeenteraad met bijgevoegde nota te informeren over het jaarverslag Leerlingzaken 2020-2021.