Besluitenlijst 21 juni 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 14 juni 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Adviesnota afhandeling faillissement Hulpmiddelen Centrum (HMC)

 1. In te stemmen met de tekst van de bijgevoegde (concept)vaststellingsovereenkomst tussen de gemeenten en de curatoren van HMC.
 2. Mandaat te verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg om datgene te doen wat in het kader van het verder afhandelen van de vaststellingsovereenkomst met de curatoren van HMC nodig is, waartoe – doch niet uitsluitend – de bevoegdheid om wijzigingen in de tekst van de vaststellingsovereenkomst aan te (laten) brengen en/of met dergelijke wijzigingen in te stemmen, voor zover een en ander niet leidt tot materiële wijzigingen ten opzichte van de tekst van de (concept)vaststellingsovereenkomst.

De burgemeester besluit:

 1. Volmacht c.q. machtiging aan de burgemeester van Elburg te verlenen om in het kader van de uitvoering van het hiervoor bedoelde collegebesluit de gemeente Oldebroek te vertegenwoordigen.

Afwijking van het inkoopbeleid t.b.v. de collectieve zorgverzekering voor minima

 1. Af te wijken van het inkoopbeleid ten behoeve van de collectieve zorgverzekering voor minima.

Beslissing op bezwaar geen belanghebbende niet-ontvankelijk

 1. Overeenkomstig het advies en de overwegingen van de commissie bezwaarschriften het bezwaar tegen een informerende brief over niet-belanghebbendheid niet-ontvankelijk te verklaren.

Concept nadere regel subsidie 2023

 1. De concept Nadere regel subsidie 2023 vast te stellen.
 2. De inzageprocedure Nadere regel subsidie 2023 vast te stellen en de raad hierover te informeren

Meicirculaire 2022 Gemeentefonds

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Meicirculaire 2022.
 2. De raad te informeren middels bijgevoegde informerende nota.
 3. De portefeuillehouder te mandateren tot enkele tekstuele wijzigingen.

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Oude Weg 10a

 1. Vast te stellen dat er geen MER nodig is.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Weg 10a met kenmerk: NL.IMRO.0269.BG191-ON01 in procedure te brengen door deze voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Participatiewet Kostendelersnorm naar 27 jaar

 1. De leeftijdsgrens van de Participatiewet kostendelersnorm per 1 juli 2022 te verhogen naar 27 jaar.

Preventieakkoord - Evaluatie 20/21 & jaarplannen 22/23

 1. De evaluatie 2020/2021 en de jaarplannen 2022/2023 van het Preventieakkoord ‘Gezond Oldebroek, samen voor gezonde keuzes’ vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

Gevolgen ambtelijke inzet voor opvang vluchtelingen Oekraïne

 1. De raad te informeren over de ambtelijke inzet Oekraïne door middel van de bijgevoegde nota.
 2. De portefeuillehouder te mandateren om enkele tekstuele wijzigingen aan te brengen.

Aanpassing jaarrekening 2021

 1. De raad te informeren over de aanpassingen van de jaarrekening 2021 door middel van de bijgevoegde raadsinformatie