Besluitenlijst 27 juni 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 21 juni 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Beleidsregel inkomensondersteuning gemeente Oldebroek 2022 v.2

 1. De Beleidsregel WWB/WIJ 2010 in te trekken.
 2. De Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Oldebroek 2017 in te trekken.
 3. De Beleidsregel activiteitenbijdrage 2015 gemeente Oldebroek in te trekken.
 4. De Beleidsregel Inkomensondersteuning gemeente Oldebroek 2022 vast te stellen.
 5. De raad te informeren via bijgaande informerende nota.

Ontwerpbestemmingsplan Tweede veegplan Oldebroek

 1. Vast te stellen dat er geen MER nodig is,
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Tweede veegplan Oldebroek in procedure te brengen door het ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen en
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Personele inzet covid-19 reserve 1e helft 2022

 1. Een bedrag van € 173.000 beschikbaar te stellen ten laste van de coronareserve voor het 1e halfjaar van 2022 om de formatieve capaciteitsproblemen op te lossen.
 2. De portefeuillehouder te mandateren voor het opstellen van een informerende nota voor de raad.

Workoutroutes Oldebroek en Wezep Goed Bezig

 1. Een bedrag van € 13.700,- beschikbaar stellen voor de aanleg van workoutroutes in Oldebroek en Wezep.
 2. De kosten te dekken zoals voorgesteld en te verwerken in de gemeentebegroting 2022.

Verhoging vergoeding dienstreizen eigen auto tijdelijk ten laste van vrije ruimte

 1. De vergoeding voor dienstreizen met eigen auto van totaal €0,37 p/km met ingang van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 te verhogen naar totaal €0,39 p/km, waarvan €0,02 p/km wordt vergoed ten laste van de vrije ruimte Werkkostenregeling.
 2. Overeenkomstig het 1e besluit het Aanwijsbesluit Werkkostenregeling met een addendum daarop aan te passen.
 3. De instemming van het college op bovengenoemde besluitpunten te zien als voorgenomen besluiten, die na positieve reactie van de ondernemingsraad definitief zijn.

Motie “Oldebroek voor de boeren” van 12 december 2019

 1. De raad te informeren met de informerende nota "motie Oldebroek voor de boeren".
 2. De portefeuillehouder te mandateren om enkele wijzigingen aan te laten brengen in de nota.