Besluitenlijst 7 juni 2022

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering (31 mei 2022)

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Jaarverantwoording kinderopvang 2021

 1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2021 vast te stellen;
 2. De jaarverantwoording aan te bieden aan de Inspectie voor het Onderwijs (IvhO);
 3. De jaarverantwoording ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad via bijgaande informerende nota.

Concept programmabegroting, begrotingswijziging en voorlopige jaarstukken VNOG

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021, concept programmabegroting 2023-2026 en de begrotingswijziging 2023 demarcatie van de VNOG;
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Jaarstukken 2021;
 3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de concept programma begroting;
 4. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging betreffende demarcatie.

Jaarrekening 2021

1. De gemeenteraad voor te stellen:

 • De jaarrekening en het jaarverslag 2021 met bijbehorend positief jaarrekeningresultaat van € 923.000 vast te stellen;
 • € 618.000 te storten in de Reserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang;
 • Het positieve restant van € 305.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
 • In 2022 de volgende bedragen uit 2021 (opnieuw) beschikbaar te stellen (budgetoverhevelingen):
  • Een bedrag van € 122.250 ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 (alg. reserve)
  • Een bedrag van € 2.422.500 ten laste van de algemene reserve
  • Een bedrag van € 190.000 ten laste van de reserve recreatie & toerisme.
 • Kennis te nemen van het (voorlopig) verslag van bevindingen van de accountant;
 • Hiervoor de 8e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.

2. De portefeuillehouder te mandateren tot enkele tekstuele wijzigingen in de stukken.