Besluitenlijst 15 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 15 november 2022.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 8 november 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Beantwoording schriftelijke vragen CVO over mogelijk toekomstig asielzoekerscentrum

 1. De vragen van CVO fractie over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum te beantwoorden middels een aangepaste informerende nota aan de gemeenteraad.

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom gebruik recreatieobject

 1. Overeenkomstig het advies en de overwegingen van de commissie bezwaarschriften het bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom gericht tegen niet-recreatieve bewoning van een recreatieobject gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen met wijziging van de tekst van de beslissing op bezwaar.

Besluit intrekking last onder dwangsom 1011660

 1. De opgelegde last onder dwangsom in te trekken vanwege het voldoen aan de gestelde sommatie.

Clientervaringsonderzoek Wmo 2021

 1. De raad met bijgevoegde nota te informeren over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021.
 2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de brief van de Adviesraad Sociaal Domein op het clientervaringsonderzoek Wmo 2021.

Evaluatie aanbesteding Wmo Noord- Veluwe en Zeewolde

 1. Kennis te nemen van de ‘Evaluatie aanbesteding Wmo-voorzieningen Noord-Veluwe en Zeewolde’.
 2. In te stemmen met de voorgestelde aanbevelingen en maatregelen.
 3. De informerende nota aan de raad vast te stellen.

Instemmen overname en vestiging opstalrecht container

 1. In te stemmen met de overname van de ondergrondse afvalcontainer door Viattence.
 2. Overgaan tot ondertekening van de overeenkomst tot het vestigen van een opstalrecht.

Laadpaal Stationsweg Oldebroek

 1. Aan de Stationsweg, ten hoogte van nummer 22, in Oldebroek een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E4 met een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Laadpaal Stouwdamsweg Oldebroek

 1. Aan de Stouwdamsweg, op het parkeerterrein van De Talter, in Oldebroek een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E4 met een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Last onder dwangsom De Spade 3 Wezep

 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de gastouderopvang aan De Spade 3 te Wezep voor het overtreden van de Wet kinderopvang.

AvA Vitens 25 november 2022

 • Akkoord te gaan met de voorstellen op de agenda van Aandeelhoudersvergadering Vitens (AvA) om:
  • Drinkwatertarieven 2023 vast te stellen, met daarbij de oproep aan Vitens om de noodzakelijke stijging maximaal te verdisconteren in het variabele tarief in plaats van in het vastrecht.
  • Akkoord te gaan met de herijking van het financieel beleid, mits aanpassing in het voorgestelde dividendbeleid wordt doorgevoerd. Solvabiliteit met 30% als harde ondergrens en 35% als streefwaarde. Overige financiële ratio’s kunnen eventueel worden meegewogen, maar zijn geen harde criteria. 
  • Akkoord te gaan met de herbenoeming van dhr. Van Lieshout, mevr. Setz en mevr. Van Dijk als commissaris voor de tweede termijn.
 • Kennis te nemen van het jaarplan 2023.
 • De burgemeester verleent volmacht aan dhr. Hieltjes die namens de Gemeente Oldebroek het standpunt van het college inbrengt.

Principeverzoek Oude Elburgerweg 4

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Vaststelling belastingverordeningen 2023

 • De raad voor te stellen in zijn vergadering van 15 december 2022 vast te stellen de:
  •  Verordening onroerende-zaakbelastingen Oldebroek 2023
  • Verordening afvalstoffenheffing Oldebroek 2023
  • Verordening riool- en waterzorgheffing Oldebroek 2023
  • Verordening toeristenbelasting Oldebroek 2023
  • Verordening precariobelasting standplaatsen Oldebroek 2023
  • Verordening forensenbelasting Oldebroek 2023
  • Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Oldebroek 2023
  • Legesverordening Oldebroek 2023
 • 5e begrotingswijziging 2023.
 • 4e begrotingswijziging 2023.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdrages 2021

 1. De verrekening neveninkomsten voor politieke ambtsdragers met betrekking tot 2021 niet van toepassing te verklaren.
 2. Het ministerie BZK hierover te informeren.

Zonnepanelen De Veldkamp

De raad voor te stellen:

 1. Een krediet ter hoogte van € 105.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van zonnepanelen op zwembad De Veldkamp.
 2. De “8e begrotingswijziging 2022” vast te stellen.

Pilot digitaal publicatiebord

 1. Een tijdelijke omgevingsvergunning voor een termijn van 2 jaar te verlenen voor het plaatsen van een digitaal publicatiebord op het terrein van Postduivenvereniging de Pelikaan, in afwijking van het bestemmingsplan.
 2. Het vertonen van reclame op het digitale publicatiebord onder voorwaarden als pilot toe te staan voor de periode van 1 jaar.
 3. Voor de pilotperiode 20 procent van de zendtijd af te nemen bij de stichting Promotie Oosterwolde.

Aanvullend krediet Meidoornplein

 • De gemeenteraad voor te stellen:
  • Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor herinrichting van de openbare ruimte winkelcentrum Meidoornplein ter hoogte van € 1.050.000.
  • Hiervoor de “10e begrotingswijziging 2023” vast te stellen.
 • De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel aan te passen.