Besluitenlijst 1 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 1 november 2022.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 25 oktober 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aanwijzing karakteristiek pand Hogenbrinkweg 9

 1. De voormalige boerderij op het perceel Hogenbrinkweg 9 aan te wijzen als karakteristiek pand.

Omgevingsvergunning zonnepark Middeldijk

 1. De ingekomen zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark aan de Middeldijk ongenummerd (naast nr. 20) in Hattermbroek gedeeltelijk over te nemen, zoals uitgewerkt in de bijlage ‘notitie overweging zienswijze’
 2. De aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark te verlenen met in acht name van de overgenomen zienswijze
 3. Een Bibob-onderzoek te starten naar de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark
 4. Het Bibob-onderzoek te starten nadat de omgevingsvergunning is verleend middels een voorschrift in de omgevingsvergunning
 5. De bevoegdheid om een advies van het Landelijk bureau Bibob te vragen, te mandateren aan de beleidsmedewerker veiligheid
 6. De raad te informeren over de verleende omgevingsvergunning.

Jaarverslag 2021 Stichting Proo

 1. Het jaarverslag 2021 van de Stichting Proo met een informerende nota aan te bieden aan de gemeenteraad.

Wijziging mandaat Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening

 1. Aan Teamleider Participatie mandaat te verlenen voor het besluiten op een aanvraag Schuldhulpverlening, inclusief toepassing bepaling ‘Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden.
 2. Dit aan te passen in de mandatenlijst.

Verlengen regio- en beleidsplan en samenwerking Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen

 1. De regionale samenwerkingsovereenkomst en de Norm voor Opdrachtgeverschap in de Noord-Veluwe op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang te verlengen tot en met 2025.
 2. De gemeenteraad voor te stellen het regio- en beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang ‘Samen thuis op de Noord-Veluwe 2020-2023’ met twee jaar te verlengen tot en met 2025.

Opleggen last onder dwangsom gebruik, bouw en aanleg

 1. Een last onder dwangsom op te leggen in verband met illegale bouw en aanleg op en gebruik van een woon- en agrarisch perceel.

Leefgebied wolven Noord Veluwe

 1. De raad te informeren over het leefgebied van de wolf door middel van een informerende nota.