Besluitenlijst 22 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 22 november 2022.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 15 november 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Aanpassing invulling besparingen 2023-2026

 1. In te stemmen met het voorstel met aanpassing van de besluitpunten.

Addendum erfpachtovereenkomst Buitensportaccommodatie Oldebroek

 1. De erfpachtovereenkomst met Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Oldebroek te wijzigen.
 2. Het addendum met de voorgestelde wijzigingen vast te stellen.
 3. Een eenmalige volmacht te verlenen aan de teammanager Ruimte om het addendum te ondertekenen.

Voortgang pilot Volwassenfonds Sport & Cultuur

 1. De samenwerkingsovereenkomst te verlengen met het Volwassenfonds Sport & Cultuur voor het jaar 2023 in de vorm van een pilot.
 2. Voor de pilot met het Volwassenfonds Sport & Cultuur voor het jaar 2023 een bedrag beschikbaar te stellen a € 25.000,- uit de incidentele middelen gezonde leefstijl.
 3. De gemeenteraad te informeren over de verlenging van de pilot Volwassenfonds Sport & Cultuur voor het jaar 2023.
 4. De burgermeester besluit: Wethouder Vos te machtigen om deze overeenkomst namens het college te ondertekenen.

Benoeming lid adviesraad E. van den Heuvel

 1. Mw. E. van den Heuvel te benoemen voor haar tweede termijn voor de Adviesraad Sociaal Domein voor de periode 1-1-2023  tot 1-1-2027.

CAO Gemeenten 2022, eenmalige uitkering

 1. In te stemmen met de Cao-afspraak om alle medewerkers, naar rato van het dienstverband, een eenmalige uitkering te betalen.
 2. De incidentele meerkosten ad. € 145.000,- van deze Cao-afspraak te verantwoorden in de jaarrekening 2022.
 3. De gemeentesecretaris, de heer P. Lensselink, te machtigen om namens het college positief over deze Cao-afspraak te stemmen.

Herbenoeming lid adviesraad sociaal domein W. Groeneveld

 1. Dhr. W. Groeneveld  te benoemen voor zijn tweede termijn voor de Adviesraad Sociaal Domein voor de periode 1-1-2023  tot 1-1-2027.

Laadpaal Heikamp Wezep

 1. Aan de Heikamp, op het parkeerterrein van De Kamphal, in Wezep een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E4 met een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Verhoging presentiegeld commissie bezwaarschriften

 1. Het presentiegeld voor de voorzitter van de commissie bezwaarschriften vast te stellen op € 117 per bezwaarzaak en dat voor een lid op € 97,50 per bezwaarzaak per 1 januari 2023.
 2. In het vervolg het presentiegeld voor de voorzitter en de leden van de commissie bezwaarschriften om de 5 jaar te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex.

Principeverzoek Schapendrift 13 in Wezep

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Principeverzoek Zuiderzeestraatweg 239 in Oldebroek

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Raamovereenkomst 2023-2028 en jaarschijf 2023

 1. De raamovereenkomst prestatieafspraken 2023-2028 met deltaWonen, Omnia Wonen, Centrale Bewonersraad deltaWonen (CBR) en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW) vast te stellen.
 2. De jaarschijf 2023 met deltaWonen, Omnia Wonen, Centrale Bewonersraad deltaWonen (CBR) en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW) vast te stellen.
 3. De raad te infomeren over de gemaakte raamwerk prestatieafspraken 2023-2028 en jaarschijf 2023.
 4. De burgemeester besluit: Om wethouder Flier te machtigen om de prestatieafspraken namens de gemeente te ondertekenen.

Subsidieaanvraag kunstijsbaan Winterfestijn 2022 't Loo

 1. Stichting MTB Streetrace Oldebroek voor de huur van een kunstijsbaan tijdens het Winterfestijn 2022 op ’t Loo een Oldebroek voor Mekaar-subsidie toe te kennen van € 5.000,-.

Vaststelling intentieovereenkomst met Bemog over OW3

 1. Akkoord te gaan met de concept intentieovereenkomst inzake ontwikkeling Oldebroek West III.

Tussentijdse rapportage 2022 i-Dienst

 1. Kennis te nemen van de Raadsinformatie tussentijdse rapportage 2022 i-Dienst en deze voor te leggen aan de raad.
 2. De portefeuillehouder te mandateren de raadsinformatie aan te passen.