Besluitenlijst 29 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 29 november 2022.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 22 november 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Afwijzen aanvraag om tegemoetkoming in planschade bestemmingsplan Oosterwolde Schiksweg

 1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend op 1 juni 2022 af te wijzen
 2. Het door aanvrager betaalde drempelbedrag niet terug te betalen.

Afwijzen aanvraag planschade bestemmingsplan Oosterwolde Schiksweg

 1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend op 1 juni 2022 af te wijzen
 2. Het door aanvrager betaalde drempelbedrag niet terug te betalen.

Algemene Ledenvergadering VNG 2 december 2022

 1. De adviezen in de bijgevoegde en heden aangevulde annotatie vast te stellen en in te brengen tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG op 2 december 2022.

Benoeming lid adviesraad G van der Ent

 1. Mw. G. van der Ent per 1 januari 2023 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor de periode 1-1-2023 tot 1-1-2027.

Nieuwe gedoogverklaring IJsselheide

 1. Een gedoogverklaring te verlenen voor tijdelijke bewoning van chalet 120 op Bospark IJsselheide voor de duur van een half jaar
 2. Het besluit en onderhavige documenten voor onbepaalde termijn niet openbaar te verklaren, op grond van artikel 5.1, lid 2, sub e uit de Wet open overheid (Woo) met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
 3. De portefeuillehouder te mandateren de brief aan te passen.

Uitvoeringsagenda sociaal domein 2023

 1. De Uitvoeringsagenda sociaal domein 2023 vast te stellen.
 2. De Uitvoeringsagenda sociaal domein 2023 ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

Verklaren oninbare posten belastingen

 1. De op bijgaande lijst vermelde openstaande posten voor gemeentelijke belastingen oninbaar te verklaren.
 2. Dit advies niet openbaar te verklaren op grond van artikel 5.1, lid 2, sub e Wet open overheid, met het oog op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de in de lijst genoemde personen.

Verlenging meerjarenbeleidsplan politie

 1. Kennis te nemen van de verlenging van het Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost- Nederland.
 2. De stukken ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Vragen CVO over cruciale rol gemeente bij onderhoud Zuiderzeestraatweg in 2020

 1. De schriftelijke vragen van de CVO fractie over de cruciale rol van de gemeente bij Zuiderzeestraatwegherziening in 2020 te beantwoorden door middel van een informerende nota.
 2. De portefeuillehouder te mandateren de informerende nota aan te passen.

Principeverzoek Feithenhofsweg 6A Oldebroek voor het realiseren van woonkavels

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Verlengen termijn last onder dwangsom bewonen bijgebouw

 1. Een last onder dwangsom inzake zelfstandige bewoning zonder omgevingsvergunning of tijdelijke gedoogbeschikking van een bijgebouw bij een woning te verlengen met 6 maanden, voor zowel gebruiker als eigenaar.
 2. Een last onder dwangsom inzake het ongeschikt maken van het betreffende bijgebouw voor toekomstige zelfstandige bewoning, gericht aan de eigenaar, te verlengen met 6 maanden.
 3. De portefeuillehouder te mandateren de brieven aan te passen.

Bezwaar PGB EV

 1. Het bezwaar gericht tegen het besluit tot het afwijzen van een PGB aanvraag op grond van de Jeugdwet voor E. Vos (besluit dd 29 juni 2022, verzonden 30 juni 2022), overeenkomstig de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften, ontvankelijk te verklaren.
 2. Overeenkomstig het advies en de overwegingen van de commissie bezwaarschriften het pgb, middels bijgevoegde beslissing op bezwaar, de aanvraag voor een pgb deugdelijk gemotiveerd af te wijzen.
 3. Het bezwaar gericht tegen het besluit tot het afwijzen van een PGB aanvraag op grond van de Jeugdwet, overeenkomstig het advies en de overwegingen van de commissie bezwaarschriften, gegrond te verklaren voor wat betreft het bezwaar, dat in één besluit gereageerd is op twee verschillende aanvragen om een PGB voor twee verschillende personen en het bestreden besluit te herroepen.
 4. Het bezwaar gericht tegen het besluit tot het afwijzen van een PGB aanvraag op grond van de Jeugdwet, overeenkomstig de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften voor het overige ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 5. Overeenkomstig het advies en de overwegingen van de commissie bezwaarschriften de PGB aanvraag op grond van de Jeugdwet, middels bijgevoegde beslissing op bezwaar, de afwijzing voor de PGB aanvraag van een deugdelijke motivering te voorzien.
 6. Het verzoek om vergoeding van een proceskostenvergoeding, overeenkomstig de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften af te wijzen.
 7. Het niet-openbaar verklaren van deze adviesnota en de bijlagen op grond van artikel 5.1 lid 2 aanhef en sub e van de Woo

Bezwaar PGB JV

 1. Het bezwaar gericht tegen het besluit tot het afwijzen van een PGB aanvraag J. Vos op grond van de Jeugdwet (besluit dd 29 juni 2022, verzonden 30 juni 2022), overeenkomstig de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften, ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaar gericht tegen het besluit tot het afwijzen van een PGB aanvraag op grond van de Jeugdwet, overeenkomstig het advies en de overwegingen van de commissie bezwaarschriften, gegrond te verklaren voor wat betreft het bezwaar, dat in één besluit gereageerd is op twee verschillende aanvragen om een PGB voor twee verschillende personen en het bestreden besluit te herroepen.
 3. Het bezwaar gericht tegen het besluit tot het afwijzen van een PGB aanvraag op grond van de Jeugdwet, overeenkomstig de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften voor het overige ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 4. Overeenkomstig het advies en de overwegingen van de commissie bezwaarschriften de PGB aanvraag op grond van de Jeugdwet, middels bijgevoegde beslissing op bezwaar, de afwijzing voor de PGB aanvraag van een deugdelijke motivering te voorzien.
 5. Het verzoek om vergoeding van een proceskostenvergoeding, overeenkomstig de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften af te wijzen.
 6. Het niet-openbaar verklaren van deze adviesnota en de bijlagen op grond van artikel 5.1 lid 2 aanhef en sub e van de Woo