Besluitenlijst 8 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 8 november 2022.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 1 november 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aangepaste tekening nulmeting Circuit De Bargen 2021

 1. De aangepaste tekening behorende bij de nulmeting ‘Circuit De Bargen 2021’ vast te stellen.
 2. De tekening toe te sturen aan Stichting Circuit Oldebroek en de omwonenden van De Bargen.

Aanvullend krediet nieuwbouw De Regenboog

 • De raad voor te stellen:
  • Een aanvullend krediet van € 1.076.224 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van de basisschool De Regenboog.
  • Voor de ruimte voor de kinderopvang verzorgd door de Stichting Kindcentrum Oldebroek een krediet van € 594.671 voor te financieren.
  • In afwijking van de Financiële Verordening gemeente Oldebroek de afschrijvingstermijn vast te stellen op 50 jaar.
  • De jaarlijkse kapitaallasten van € 27.000 te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.
  • Voor de gemeenschappelijke tussenruimte tussen de nieuwbouw van de basisschool De Regenboog en de her te ontwikkelen locatie een krediet van € 235.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen.
  • De jaarlijkse lasten van € 6.000 op te nemen in de begroting en te dekken uit het begrotingssaldo en op termijn ten laste te brengen van de kosten van de herontwikkeling van de nieuwbouw Regenbooglocatie.
  • De 6e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.
 • De portefeuillehouder te mandateren tot wijziging van het raadsvoorstel met betrekking tot punt 1f.

Tweede keer verlengen begunstigingstermijn last onder dwangsom

 1. De begunstigingstermijn van de last onder dwangsom te verlengen tot 1 februari 2023.

Bestedingsplan reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

 • De raad voor te stellen:
  • Het bestedingsplan reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen vast te stellen.
  • Voor de uitvoering van het bestedingsplan een bedrag van €2.104.000 uit de reserve MO/BW beschikbaar te stellen.
  • De 7e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.
 • Het advies van de adviesraad sociaal domein en de reactie van de gemeente op dit advies ter informatie aan de raad aan te bieden.

Bezwaar tegen aftrekken maaltijdvergoeding van bijstandsuitkering

 1. Overeenkomstig het advies en de overwegingen van de commissie bezwaarschriften het bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van een algemene uitkering aan een inwoner van de gemeente Oldebroek ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten en
 2. Geen tegemoetkoming toe te kennen in de kosten van bezwaar.

Invalideparkeerplaats Meidoornplein Wezep

 1. Op het Meidoornplein, tegenover de Trekpleister, in Wezep twee parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van gehandicapten, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E6 op beide parkeerplaatsen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Normenkader en controleprotocol 2022

 1. Het normenkader 2022 vast te stellen en ter informatie aan de gemeenteraad voor te leggen.
 2. Het controleprotocol 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Principeverzoek Bovenheigraaf 55A 't Loo voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Principeverzoek Van Limburg Stirumlaan 13 Wezep voor het realiseren van een vrijstaande woning

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Principeverzoek Zuiderzeestraatweg 242 en 242a, Oldebroek

 1. In principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Tweede Bestuursrapportage 2022

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de Tweede Bestuursrapportage 2022
 2. De saldi van € +/+ 1.809.000 (2022), € +/+ € 455.000 (2023), € -/- € 15.000 (2024) en € -/- 403.000 (2025) ten gunste/laste te brengen van het begrotingssaldi 2022-2025 en hiervoor de “10e begrotingswijziging 2022” vast te stellen
 3. Kennis te nemen van de bezuinigingsmonitor 2022
 4. Een reserve Omgevingswet in te stellen.

Vaststelling 'Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldebroek'

 1. De raad voor te stellen in zijn vergadering van 15 december 2022 vast te stellen de ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldebroek’.

Vragen ABO over subsidiëring verkeersveiligheid

 1. De schriftelijke vragen van de ABO fractie over subsidiëring van verkeersveiligheidsmaatregelen in Oldebroek te beantwoorden door middel van een informerende nota.
 2. De portefeuillehouder te mandateren tot wijziging.

Werkplan en Uitvoeringsparagraaf Reserve R&T 2023

 1. Het gezamenlijke Werkplan van het Toeristisch Platform Oldebroek en de gemeente voor 2023 vast te stellen
 2. De Uitvoeringsparagraaf van de Reserve Recreatie en Toerisme voor 2023 en de daaruit voortvloeiende 7e begrotingswijziging 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Intentieverklaring 'Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle'

 1. De intentieverklaring ‘Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle’ te ondertekenen.