Besluitenlijst 21 februari 2023

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 14 februari 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Management letter 2022

 1. Het management te vragen maatregelen te nemen die bijdragen aan een goede interne beheersing.
 2. De ambtelijke organisatie te informeren over de rapportage van de accountant.
 3. De gemeenteraad via de informerende nota en boardletter te informeren over de rapportage van de accountant.
 4. De portefeuillehouder te mandateren besluitpunt 1 en de informerende nota aan te passen.

VIC rapportage 2022

 1. Het management te vragen te blijven sturen op goede interne beheersing.
 2. De ambtelijke organisatie te informeren over de rapportage van de Verbijzonderde Interne Controle.

Bestemmingsplan Kerkweg 2

 1. Vast te stellen dat er geen MER nodig is.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Kerkweg 2 kenmerk: NL.IMRO.0269.WZ132-ON01 in procedure te brengen door deze voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
 3. De ontwerpbeschikking hogere waarde gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Oosterwolde, Sint Nicolaasplein ong.

 1. Vast te stellen dat er geen MER nodig is.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Sint Nicolaasplein ong. met kenmerk: NL.IMRO.0269.OW113-ON01 in procedure te brengen door deze voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Buurtmidden, Bewegen, spelen en ontmoeten

 1. In te stemmen met het uitzetten van een adviesopdracht rondom spelen, bewegen en ontmoeten voor de wijk Buurtmidden.
 2. In te stemmen met het uitzetten van een adviesopdracht rondom beweging- en ontmoetingsplekken voor jongeren in de openbare ruimte.
 3. De geraamde kosten voortkomend uit besluitpunt 2 ad € 35.000 te dekken zoals voorgesteld uit de coronareserve en de 17e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Leerroutes inburgering onderwijsroute

 1. Mandaat te verlenen aan de burgemeester van Zwolle om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst als resultaat van gezamenlijke aanbesteding Leerroutes t.b.v. de nieuwe wet inburgering voor het onderdeel: Onderwijsroute.
 2. Machtiging te verlenen aan elke functionaris in dienst van en/of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle, en betrokken bij bovengenoemde aanbesteding, tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, voor zover die binnen de normale uitoefening van zijn functie passen.
 3. De burgemeester besluit: De burgemeester van Zwolle volmacht te verlenen om binnen de kaders van het bevoegdhedenbesluit van de gemeente Zwolle tot ondertekening namens Oldebroek van de privaatrechtelijke overeenkomst die met toepassing van bovenstaand mandaat tot stand komt over te gaan.

Principeverzoek Zuiderzeestraatweg 164A, legaliseren verharding van agrarische grond voor bedrijfsdoeleinden

 1. Geen planologische medewerking verlenen aan het verzoek.
 2. Als alternatief aan aanvrager de mogelijkheid bieden om een tijdelijke aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor maximaal 5 jaar.
 3. In afwachting van het gestelde in punt 2 het handhavingsonderdeel verharding tijdelijk aan te houden.
 4. De portefeuillehouder te mandateren de antwoordbrief aan te passen.

Regionale woondeal

 1. In te stemmen met de regionale woondeal Noord-Veluwe.
 2. De raad te informeren over de gemaakte regionale woondeal Noord-Veluwe door middel van bijgevoegde informerende nota.
 3. De burgemeester besluit: wethouder Flier te machtigen om de regionale woondeal namens de gemeente Oldebroek te ondertekenen.

Standpuntbepaling voor regionaal wethoudersoverleg 9 maart

 1. Voor het regionale portefeuillehoudersoverleg afval van 9 maart te Nunspeet als voorlopig standpunt in nemen dat de gemeente Oldebroek geen aanleiding ziet om de eerdere uitvraag naar een partij voor de inzameling van restafval, gft en oud papier aan te passen.
 2. Als voorlopig standpunt in te nemen dat het eerdere gestaakte proces om met Fryslân Miljeu samen te gaan werken voor de inzameling van afval in Oldebroek te heropenen en met hen verder te onderzoeken hoe deze samenwerking tot stand kan komen, zodanig dat continu gestuurd kan worden op marktconforme kwaliteit en tarieven en waarbij (desnoods perceelsgewijs) in onderaanneming lokale ondernemers en SROI kan worden toegepast (lokale arbeidsmarkt inzetten conform participatiebeleid). 
 3. In het regionale overleg te bevorderen dat de (informatie)positie van de gemeenteraden goed geborgd wordt.