Besluitenlijst 7 februari 2023

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 31 januari 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld.

Afwijzen aanvraag planschade Herstelplan Soppeweg

 1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend op 21 maart 2022 af te wijzen.
 2. Het door aanvrager betaalde drempelbedrag niet terug te betalen.

Afwijzen herhaald handhavingsverzoek Doornweg 5 te Hattemerbroek

 1. Het ingediende herhaald verzoek tot handhaving d.d. 9 december 2022 (ontvangen op 19 december 2022), af te wijzen.

Bestuurlijke reactie n.a.v. toezichtrapport informatiebeheer Oldebroek 2020-2021

 1. Het toezichtrapport van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe op het informatiebeheer van de gemeente Oldebroek voor de periode 2020-2021 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De ambtelijke reactie op het toezichtrapport in de vorm van het verbeterplan voor kennisgeving aan te nemen.
 3. De gemeenteraad via bijgevoegde informerende nota te informeren over de toezichtrapportage.

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing verenigingen Wezep

 1. In te stemmen met de conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek verplaatsing om verenigingen WHC, WTC en VLs niet te verplaatsen naar de locatie Voskuilerdijk.
 2. De raad te informeren over de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek.

Laadpaal Putstraat

 1. Aan de Putstraat, ten hoogte van buurthuis ‘t Loo, in ‘t Loo een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E8c met een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Laadpaal Westerakker

 1. Aan de Westerakker, ten hoogte van huisnummer 16, in Oldebroek een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E8c met een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Raadsvragen over woningbouw nabij ASK

 1. In te stemmen met de informerende raadsnota ter beantwoording van gestelde raadsvragen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan Ottenweg 61 en 63 en deze aanbieden aan de raad.

Beleidsregels gemeentelijke taken Wko

 1. De Beleidsregels gemeentelijke taken Wet kinderopvang 2023 vast te stellen.
 2. De beleidsregels gemeentelijke taken Wet kinderopvang 2020 in te trekken.
 3. De gemeenteraad te informeren over deze wijziging.

Winterfonds gemeente Oldebroek

 1. De Nadere regel Winterfonds Oldebroek vast te stellen.
 2. De raad via bijgevoegde informerende nota te informeren over deze Nadere regel Winterfonds Oldebroek.

Visie woningbouw Noordeinde

 1. De bijgevoegde visie woningbouw Noordeinde en het bijbehorende afwegingskader door de gemeenteraad laten vaststellen.

Woningmarktonderzoek Noord-Veluwe en Zeewolde

 1. De raad te infomeren over de uitkomsten van het woningmarktonderzoek.