Besluitenlijst 10 januari 2023

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 10 januari 2023.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 20 december 2022

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 2 januari 2023

 • Besluitenlijst vastgesteld

Verkoop stoelen en podiumdelen

 1. Het aanbod van vier gezamenlijke verenigingen uit de gemeente voor het kopen van 625 stoelen voor een bedrag van € 3.500,- te accepteren.
 2. De andere vier verenigingen, die belangstelling hebben getoond voor het huren van de materialen, te informeren over de toekomstige eigenaar van de stoelen, zodat zij afspraken kunnen maken over eventueel huren/lenen.

Benoeming leden centraal stembureau

 1. De genoemde leden en plaatsvervangende leden voor het centraal stembureau voor gemeenteraadsverkiezingen te benoemen voor de kalenderjaren 2023 tot en met 2026, zolang zij in dienst zijn van de gemeente Oldebroek.
 2. De kamer van de burgemeester en de raadzaal aan te wijzen als ruimte voor het houden van de zittingen van het centraal stembureau.

GFTe-inzameling basisscholen

 1. De gemeenteraad voor te stellen de gescheiden inzameling van Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFTe) van basisscholen in de gemeente Oldebroek te verklaren tot algemeen belang in het kader van artikel 25h, lid 5, van de Mededingingswet.
 2. De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel aan te passen.

Laadpaal Colijnhof Wezep

 1. Aan de Colijnhof, ten hoogte van huisnummer 26, in Wezep een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E8c met een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Laadpaal Komijnakker Wezep

 1. Aan de Komijnakker, aan de toegangsweg van de wijk, in Wezep een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E8c met een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 308

 1. Vast te stellen dat er geen MER nodig is.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 308 kenmerk: NL.IMRO.0269.BG192-ON01 in procedure te brengen door deze voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
 3. De ontwerpbeschikking hogere waarde gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.
 5. De portefeuillehouder te mandateren de informerende nota aan de raad aan te passen.

Plaatsen laadpaal Raadhuisplein Oldebroek

 1. Aan het Raadhuisplein in Oldebroek een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E4 met een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Plaatsen laadpaal Sint Nicolaasplein Oosterwolde

 1. Op het Sint Nicolaasplein in Oosterwolde een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E4 met een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Plaatsen laadpaal Willem Dreesstraat Wezep

 1. Aan de Willem Dreesstraat, ten hoogte van huisnummer 2, in Wezep een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E4 met een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Principeverzoek voor het perceel Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.