Besluitenlijst 17 januari 2023

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 10 januari 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld 

Aanwijzen Sanne Mulder als toezichthouder

 1. Mevrouw S. Mulder aan te wijzen als toezichthouder voor het toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Omgevingswet, de Huisvestingswet, de Algemene plaatselijke verordening, de Verordening winkeltijden, de monumentenverordening, de bomenverordening, en de brandbeveiligingsverordening in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht.
 2. De burgemeester besluit: mevrouw S. Mulder aan te wijzen als toezichthouder voor het toezicht op de naleving van de Alcoholwet, de Wet op de kansspelen en de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht.

Aanwijzen toezichthouder ODNV

 1. De heer A.O. Braakenburg, ambtenaar in dienst van de Omgevingsdienst Noord Veluwe, aan te wijzen als toezichthouder voor toezicht op naleving van de Algemene plaatselijke verordening en de Afvalstoffenverordening in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht.
 2. De burgemeester besluit: de heer A.O. Braakenburg, ambtenaar in dienst van de Omgevingsdienst Noord Veluwe aan te wijzen als toezichthouder voor het toezicht op naleving van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht.

Adviesnota bluswatervoorziening

 1. De gezamenlijke controles van de brandkranen met de gemeente Hattem en Heerde voort te zetten en dit te bevestigen via bijgesloten brief.
 2. Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van twee geboorde brandputten nabij het industrieterrein de Oude Dijk en één geboorde put in de kern van Oldebroek.
 3. De kapitaallasten (€ 2.150) te dekken zoals voorgesteld en begrotingswijziging te verwerken bij de 1e berap 2023.
 4. De raad te informeren met bijgevoegde informerende nota bluswatervoorziening.

Afwijken inkoopbeleid ingenieursdiensten

 1. In te stemmen met het afwijken van het ISNV-inkoopbeleid voor deze specifieke situatie.
 2. In te stemmen met het opdragen van de uit te voeren voorbereidingswerkzaamheden voor de werkzaamheden aan de Van Pijkerenlaan in Oldebroek aan Buro Noord te Steenwijk.

Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds

 1. De financiële effecten 2022 te verantwoorden in de jaarrekening 2022.
 2. De in 2022 ontvangen middelen voor energietoeslag (€ 379.000) en Oekraïne (€ 152.000) middels budgetoverheveling beschikbaar houden voor 2023.
 3. De in 2022 ontvangen middelen voor Coronacompensatie toe te voegen aan de Coronareserve.
 4. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatie.

Evaluatie Inclusief Groep

 1. De informerende nota ‘Evaluatie Inclusief Groep’ vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.