Besluitenlijst 31 januari 2023

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 24 januari 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Brief aan provincie inzake verkeersveiligheid Zuiderzeestraatweg v2

 1. Bijgaande brief naar de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland te sturen.
 2. De raad door middel van bijgevoegde nota te informeren over de brief.
 3. In te stemmen met bijgevoegd concept persbericht.
 4. De portefeuillehouder te mandateren de brief en het persbericht aan te passen.

Programmaplan Warmtetransitie

 1. Het programmaplan Warmtetransitie vast te stellen.
 2. Het programmaplan Warmtetransitie ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad, met bijgevoegde informerende nota voor de raad.
 3. De portefeuillehouder te mandateren de informerende nota aan te passen.

Cultuurnota gemeente Oldebroek

 • 1. De raad voor te stellen:
  • De zienswijzen ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.
  • De “Zienswijzennota cultuurbeleid gemeente Oldebroek” vast te stellen.
  • De cultuurnota “Samen naar een breed cultuurbeleid” gewijzigd vast te stellen.
  • Voor verbreding cultuurdeelname een structureel budget van € 15.000 beschikbaar te
  • stellen.
  • De 14e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven

 1. Kennis te nemen van de brief van Alliander d.d. 28 november 2022 met de daarin het voornemen om het Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven voor besluitvorming te agenderen op de AvA van 19 april 2023.
 2. Het voornemen te uiten om in te stemmen met het Afsprakenkader op de AvA van 19 april 2023.
 3. De raad voor te stellen geen wensen of bedenkingen te uiten op het voornemen om in te stemmen met het Afsprakenkader op de AvA van 19 april 2023.

Herbenoeming drie leden commissie bezwaarschriften

 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om mevrouw mr. L.M.T. Otten, de heer mr. E.F. van der Goot en de heer mr. N.J. Arends te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van vier jaar (1 april 2023 tot 1 april 2027).

Huisvestingsprogramma onderwijs 2023

 • 1. Het huisvestingsprogramma en –overzicht onderwijs 2023 vast te stellen.
 • 2. Geen krediet beschikbaar te stellen voor de verbetering van het binnenklimaat (ventilatie) en levensduur verlengend renoveren.
 • 3. De raad voor te stellen:
  • Voor de uitbreiding van de Eben Haëzerschool met 230 m² (variant d) een krediet van €805.000 beschikbaar te stellen.
  • Vanwege de meest passende variant een aanvullend krediet van € 227.500 beschikbaar te stellen.
  • In afwijking van de Financiële verordening gemeente Oldebroek de afschrijvingstermijn over de uitbreiding vast te stellen op 50 jaar.
  • De totale kapitaallasten van € 25.813 ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting.
  • Voor aanvullende eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair een krediet van € 39.330 beschikbaar te stellen.
  • Een budget van € 15.462 beschikbaar te stellen voor huur van een ruimte in De Zwikmeule in het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024.
  • Een budget van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de huur van een noodlokaal tijdens de bouw van de lokalen.
  • De kosten genoemd onder beslispunten e tot en met g ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting.
  • De 11e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Versneld Wonen

 1. Op basis van de opiniërende nota aan de gemeenteraad vragen aan te geven welke sporen nader uit te werken om versneld woningen te realiseren in de gemeente Oldebroek.

Jaarverslag Leerlingzaken 2021 - 2022

 1. De gemeenteraad met bijgevoegde nota te informeren over het jaarverslag Leerlingzaken 2021 – 2022.

Lioor 2022

 1. De Leidraad Inrichten en Ontwerpen Openbare Ruimte (LIOOR) 2023 vast te stellen.

Nota grondprijsbeleid 2023-2024

 • De raad voor te stellen om:
  • De nota Grondprijsbeleid 2023-2024 vast te stellen.
  • De nota treedt een dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2023.
  • De Nota Grondprijsbeleid 2021-2022 wordt ingetrokken.
 • De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel aan te passen.

Principeverzoek voor het realiseren van een extra woning in een voormalig kantoorpand aan de Hagen 2 en 4 in Oldebroek

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Regiovisie en Regionaal Cultuur & Erfgoedpact

 1. De raad te informeren over de Regiovisie en Regionaal Cultuur & Erfgoedpact.

Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2023-2025 na instemming MT

 1. Het strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2023-2025 vast te stellen.

Verduurzaming 't Grinthuus

 1. De raad voor te stellen een bedrag van € 138.515,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen voor een toegankelijker en duurzamer Grinthuur op ’t Loo.
 2. De raad voor stellen de 3e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Verlenen kampeerontheffing

 1. Aan de Stichting Circuit Oldebroek, ontheffing te verlenen voor een tijdelijk kampeerterrein voor de periode van 7 april 2023 tot en met 10 april 2023 en voor de periode van 26 mei 2023 tot en met 29 mei 2023 aan de Vreeweg op het perceel gemeente Oldebroek, sectie AG nummer 536 tegenover de ingang naar "Circuit de Bargen".
 2. Aan deze toestemming de in de bijlage weergegeven voorschriften te verbinden.

Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening voor Verenigingen van Eigenaren

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening Toekomstbestending Wonen lening Verenigingen van Eigenaren vast te stellen.
 2. Een krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen voor het verstrekken van leningen via de Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening Verenigingen van Eigenaren.
 3. De “15e begrotingswijziging” vast te stellen.