Besluitenlijst 12 juni 2023

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 12 juni 2023.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 6 juni 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Meicirculaire 2023 Gemeentefonds

 1. De financiële effecten 2023 te verantwoorden in de 2e bestuursrapportage 2023.
 2. De uitkomsten 2024 en verder te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027.
 3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informerende nota.

Reserve Corona

 1. Om € 573.000 beschikbaar te stellen uit de Reserve Corona conform bijlage
 2. De gemeenteraad te informeren volgens bijgaande raadsinformatie.
 3. Wethouder Engberts te mandateren bijlage 2 en de raadsinformatie aan te passen.

Subsidieaanvraag Smart Energy Hub bedrijvenpark H2O

 1. De Coöperatieve Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Hattemerbroek U.A. op grond van artikel 4:23, lid 3, onder d van de Awb de gevraagde subsidie van € 10.000,- te verlenen ten behoeve van de ontwikkeling van een Smart Energy Hub op bedrijvenpark H2O.

Extra formatie urgentie- en bezwarencommissie woonruimteverdeling

 1. De benodigde structurele extra kosten à € 6.125,- ten behoeve van de urgentiecommissie en commissie bezwaarschriften urgentie te voldoen vanuit de Reserve Volkshuisvesting.

Intrekken last onder dwangsom twee recreatieobjecten

 1. Een last onder dwangsom, d.d. 21 mei 2019, gericht op het beëindigd houden van niet-recreatief gebruik van twee recreatieobjecten, in te trekken.

Regionale samenwerking IZA en GALA

 1. In te stemmen met de structuur van de regionale samenwerking Noord -Veluwe IZA/GALA
 2. De gemeente Elburg aan te wijzen als gemandateerde gemeente namens de IZA samenwerkingsregio Noord-Veluwe en Zeewolde.
 3. In te stemmen met de bijgevoegde mandaatregeling.
 4. De gemeenteraad te informeren over IZA/GALA via bijgevoegde informerende nota.

Naamgeving viaduct Voskuilerdijk

 1. Het nog te realiseren viaduct over de A28, nabij de Voskuilerdijk te noemen naar wijlen Sergeant-majoor Mark Leijsen.

Annotaties ALV VNG 14 juni 2023

 1. De annotaties voor de Algemene Ledenvergadering van VNG op 14 juni 2023 vast te stellen.


Tussentijdse bevindingen netcongestie onderzoek Tennet-Liander

 1. Kennis nemen van de ingekomen brief van Tennet-Liander.
 2. In RES-regio verband te bespreken hoe te handelen naar aanleiding van deze brief.