Besluitenlijst 20 juni 2023

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 20 juni 2023.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 12 juni 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Beantwoording Raadsvragen ABO plan Lage Weide

 1. De raad te informeren over de antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen.
 2. De portefeuillehouder te mandateren om de informerende nota aan te passen.

Beantwoording vragen ABO zwemlessen statushouders

 1. De antwoorden op de vragen van de ABO over zwemlessen voor vrouwelijke statushouders vast te stellen en de raad hierover te informeren.

Indexatie huurprijs 2023 en subsidie MFC de Brinkhof

 1. Een subsidie te verlenen van € 11.143,73, uit de provinciale subsidieregeling COVID-19 Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen, voor het verbeteren van de ontmoetingsfunctie van MFC de Brinkhof.
 2. De indexatie voor de huurprijs voor MFC de Brinkhof voor 2023 vast te stellen op 2,6%.

Keizersweg 73a/79

Te nemen besluit

 • In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek:
  • mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief; en
  • de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen het initiatief.
 • De opiniërende nota aan te bieden aan de gemeenteraad.

Laadpaal De Savornin Lohmanhof

 1. Aan De Savornin Lohmanhof, naast Noordsingel 123, in Wezep een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E8c met een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Laadpaal Meidoornplein

 1. Aan het Meidoornplein, naast Magnoliastraat 24, in Wezep een tweetal parkeerplaatsen reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 2. Dit aan te geven met het verkeersbord E8c met een onderbord met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is.

Principeverzoek Zuiderzeestraatweg 158-162 Oldebroek voor de bouw van woningen

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Te nemen besluit

 1. De raad voorstellen om de Verordening individuele inkomenstoeslag 2023 gemeente Oldebroek vast te stellen
 2. De raad voorstellen om de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Oldebroek in te trekken.
 3. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Evaluatie participatietraject Buurskamp

 1. Evaluatie participatietraject Buurskamp

Verlenging inzet Buitencentrum als noodopvang

De burgemeester besluit:

 1. De inzet van het Buitencentrum als noodopvang te verlengen voor de duur van 18 maanden, tot 1 mei 2025.
 2. De gemeenteraad te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde nota.

Verzoek COA opvang asielzoekers NIEUW

 1. Om in gesprek te gaan met het COA over hun voornemen tot een azc in Oldebroek.
 2. De bijgevoegde informerende nota vast te stellen en daarmee de raad te informeren over het verzoek.
 3. De brief van het COA en de informerende nota voor de raad te delen met de buurgemeenten Elburg en Hattem.
 4. Het conceptpersbericht vast te stellen.
 5. De conceptbrief ‘reactie op verzoek COA’ vast te stellen.
 6. De portefeuillehouder wordt gemandateerd om nog enkele wijzigingen aan te brengen in de informerende nota.

Informerende nota - Model Anterieure overeenkomst

 1. Betreft informerende nota.