Besluitenlijst 27 juni 2023

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 27 juni 2023.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 20 juni 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 124

 1. Vast te stellen dat er geen MER nodig is,
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 124 in procedure te brengen door het ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen,
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bezwaar standplaatsvergunning vis, Lambertusplein Oldebroek

 1. Het bezwaarschrift tegen de verleende standplaatsvergunning 1089222 voor het innemen van een vaste standplaats op dinsdagen op het Lambertusplein in Oldebroek overeenkomstig de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de wettelijke grondslag van het bestreden besluit te wijzigen, maar het besluit voor het overige in stand te laten.

Intrekken verkeersbesluit laadpaal

 1. In te trekken het op 22 februari 2023 genomen verkeersbesluit inzake het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan de Jan Schoutenstraat.

Kampeerontheffing circusartiesten Wijk U

 1. Aan Buurtvereniging ‘Wijk U’, ontheffing te verlenen voor een tijdelijk kampeerterrein voor de periode van 29 juni 2023 tot en met 1 juli 2023 op het evenemententerrein Turfhorst nabij De Bulten 2 in Wezep op het perceel gemeente Oldebroek, sectie M nummer 8041.
 2. Aan deze toestemming de in de bijlage van de ontheffing weergegeven voorschriften te verbinden.

Uitwerking en inrichting gezamenlijk grondstoffenstation

 1. In te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Elburg en over het gebruik van het, te bouwen, grondstoffenstation
 2. In te stemmen met het aangaan van een DVO tussen de gemeenten Elburg, Oldebroek en Afvalsturing Friesland voor het exploiteren van het gezamenlijke grondstoffenstation voor onbepaalde tijd en een opzegtermijn van vijf jaar
 3. Kennis te nemen van het inrichtingsplan van het grondstoffenstation te Elburg
 4. De gemeenteraad dit inrichtingsplan ter informatie toe te zenden.

Ondersteuningsplan Berséba

 1. Het ondersteuningsplan voor het samenwerkingsverband Berséba vaststellen.

Concept Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe

 1. 1. De conceptversie van de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe vrij te geven voor verzending aan de gemeenteraadsleden, met als doel deze op 4 juli 2023 op de daarvoor georganiseerde informatiebijeenkomst te bespreken.

Besluit handhavingsverzoek Zuiderzeestraat 632 en 632A

 1. Het handhavingsverzoek, d.d. 19 april 2023, dat zich richt tegen de verkoop van planten bij de Plantenloods, af te wijzen.