Besluitenlijst 6 juni 2023

Hier leest u de besluiten van het college van B&W van 6 juni 2023.

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering 30 mei 2023

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Beantwoording vragen CVO renovatie Kamphal

 1. De antwoorden op de vragen van het CVO over de Kamphal met wijziging vast te stellen en de raad hierover te informeren.

Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 19 en het beeldkwaliteitsplan

 1. Vast te stellen dat er geen MER nodig is,
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 19 in procedure te brengen door het ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen,
 3. Het beeldkwaliteitsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen en
 4. Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Intrekken last onder dwangsom bewoning bijgebouw

 1. Een last onder dwangsom in te trekken, d.d. 3 februari 2022, opgelegd aan eigenaar en gebruiker, inzake zelfstandige bewoning van een bijgebouw bij een woning zonder omgevingsvergunning of tijdelijke gedoogbeschikking.
 2. Een last onder dwangsom in te trekken, d.d. 3 februari 2022, opgelegd aan de eigenaar, inzake het ongeschikt maken van een bijgebouw voor toekomstige zelfstandige bewoning.

Kampeerontheffing NK Mountainbike

 1. Aan ATB Vereniging Oldebroek, ontheffing te verlenen voor een tijdelijk kampeerterrein voor de periode van 14 juli 2023 tot en met 15 juli 2023 op de parkeerplaats bij de ATB-vereniging aan de Sportlaan 1 in ’t Loo Oldebroek op de percelen gemeente Oldebroek, sectie L nummers 6220 en 6221.
 2. Aan deze toestemming de in de bijlage van de ontheffing weergegeven voorschriften te verbinden.

Afwijken inkoopbeleid werkzaamheden Meidoornplein

 1. Afwijken van het ISNV-inkoopbeleid voor deze specifieke situatie.
 2. Opdracht verlenen aan NTP Infra te Hattem voor het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden grenzend aan het projectgebied “Herinrichting Meidoornplein”.

Prognose programmagelden Jeugd 2023

 1. De raad te informeren over de prognose programmakosten Jeugd 2023 middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inkoop van energie voor eigen gebruik 2024-2026

 1. Deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor de levering van energie.
 2. Op te treden als penvoerder voor de Europese aanbestedingsprocedure.
 3. Akkoord te gaan met de notitie ‘aanbestedingsstrategie t.b.v. de Europese openbare aanbesteding m.b.t. raamovereenkomst voor de levering van elektriciteit en aardgas 2024 – 2027’.
 4. Akkoord te gaan om nader te onderzoeken hoe de duurzaamheidsdoelen voor elektriciteit en gas het meest optimaal ingevuld kunnen worden.
 5. De inkoopcoördinator van de ISNV te mandateren om de voorlopige gunnings- en afwijsbrieven op te stellen, te ondertekenen nadat penvoerder en de overige deelnemers in de aanbesteding akkoord zijn gegaan met het resultaat van de aanbesteding.
 6. Initiatief te nemen om een regionaal, bestuurlijk, overleg over duurzaamheid in relatie tot de aanbesteding te organiseren.

Stand van zaken Oldebroek West 3 inclusief tijdelijke woningen

 1. De tijdelijke woningen op een andere locatie te realiseren dan eerder gecommuniceerd met omwonenden.
 2. Vooruitlopend op het definitief vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan de realisatie van tijdelijke woningen mogelijk te maken met een verkorte procedure.
 3. Bij de verdere uitwerking het perceel AK 797 vooralsnog niet op te nemen in het bestemmingsplan.
 4. De raad te informeren over de stand van zaken van de woningbouwontwikkeling Oldebroek West 3, inclusief de tijdelijke woningen.

Inzet extra personeel met Rijksmiddelen Klimaat- en energiebeleid

 1. De Rijksmiddelen Klimaat en energie inzetten conform het bijgevoegde voorstel.
 2. De raad te informeren met bijgevoegde informerende nota voor de raad.

Overeenkomst Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe

 1. De conceptovereenkomst Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe vast te stellen.
 2. Niet-openbaar te verklaren van de bijlagen II en IV behorende bij de overeenkomst Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe, op grond van artikel 5.1 lid 2 onder f van de Woo in verband met de bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens.

Vragen CVO over brief college aan GS inzake Zuiderzeestraatweg

 1. De raad te informeren over de antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen.