Besluitenlijst 7 maart 2023

Vaststellen verslag en besluitenlijst B&W vergadering (21 februari 2023)

 • Verslag en besluitenlijst vastgesteld.

Aanpassing verordening jeugdhulp

 1. De raad voor te stellen artikel 15.5 sub a van de Verordening Jeugdhulp Oldebroek 2020 te wijzigen met betrekking tot de kilometervergoeding.
 2. De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel aan te passen.

Afwijzen handhavingsverzoek overlast ATB-vereniging

 1. Het handhavingsverzoek d.d. 29 september 2022, dat zich richt tegen overlast door de ATB- vereniging, af te wijzen.
 2. De portefeuillehouder te mandateren de brief aan te passen.

Beleidsplan sociaal domein 2024-2027

 1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde informerende nota te informeren over het proces om te komen tot een Beleidsplan sociaal domein 2024-2027.
 2. De portefeuillehouder te mandateren de informerende nota aan de raad aan te passen.

Evaluatie project 'Onrechtmatig grondgebruik'

 1. In te stemmen met de opgemaakte evaluatie inzake het project 'Onrechtmatig Grondgebruik'.
 2. De raad over de evaluatie te informeren conform bijgevoegde raadsinformatie.
 3. De portefeuillehouder te mandateren tot aanpassing van de raadsinformatie.

Frauderisicoanalyse 2023

 1. De frauderisicoanalyse 2023 vast te stellen.
 2. De frauderisicoanalyse 2023 via de bijgevoegde informerende nota ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.
 3. De portefeuillehouder te mandateren de informerende nota aan te passen.

Intrekken verkeersbesluit

 1. In te trekken het op 10 januari 2023 genomen verkeersbesluit inzake het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan de Willem Dreesstraat.

Jaarverslag Sociale Recherche 2022

 1. Het Jaarverslag Sociale Recherche 2022 vast te stellen.
 2. De informerende nota ter informatie aan te bieden aan de raad.

Regionale Samenwerkingsagenda Noord-Veluwe CO2-reductie I Energietransitie 2023-2024

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Beerd Flier om in te stemmen met de Regionale samenwerkingsagenda tijdens het Regionale Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid op 15 maart 2023.
 2. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Duurzaamheid Noord-Veluwe.
 3. De Regionale samenwerkingsagenda en DVO ter kennisname aan te bieden aan de raad met bijgevoegde informerende nota.
 4. De burgemeester besluit: Volmacht te verlenen aan wethouder Beerd Flier, in de rol van opdrachtnemer, tot ondertekening van de DVO Duurzaamheid Noord-Veluwe.

Principeverzoek Zuiderzeestraatweg 232, plaatsen van een pre-mantelzorgwoning

 1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

Programmaplan Vitale Vakantieparken 2023-2025

 1. De samenwerking in het regionaal programma Vitale Vakantieparken te continueren op basis van het Programmaplan Vitale Vakantieparken 2023-2025.
 2. De burgemeester besluit: Volmacht te verlenen aan wethouder B. Flier om het Programmaplan Vitale Vakantieparken 2023-2025 namens de gemeente te ondertekenen.