Procedure benoeming nieuwe burgemeester

Wij zijn op zoek naar een nieuwe burgemeester. De procedure om een nieuwe burgemeester te vinden bestaat uit een flink aantal stappen en vraagt de nodige tijd. Het doel daarvan is om na een zorgvuldig doorlopen traject de voor Oldebroek meest geschikte kandidaat te vinden. De stappen zijn ontleend aan de richtlijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Samengevat ziet de procedure er als volgt uit:

Openstelling vacature

December 2018 - januari 2019 De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op. Uit de schets van dit profiel moet blijken wat voor type burgemeester de gemeenteraad zoekt en wat de belangrijkste verwachtingen en gestelde eisen zijn.
28 februari 2019 De gemeenteraad stelt uit zijn midden een zogeheten vertrouwenscommissie in. Deze commissie voert de werkzaamheden in de sollicitatieprocedure voor de gemeenteraad uit. Omwille van de zorgvuldigheid naar de kandidaten toe, werkt de commissie in beslotenheid.
28 februari 2019 De gemeenteraad bespreekt in een openbare raadsvergadering het profiel met de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
6 - 27 maart 2019 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de vacature open op advies van de Commissaris van de Koning. Belangstellenden voor het ambt van burgemeester van Oldebroek schrijven een brief aan de Commissaris van de Koning.

Selectie sollicitanten

April - mei 2019 De Commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn.
Eind mei 2019 De Commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie over de selectie van kandidaten. Gezamenlijk wordt de selectie van mogelijke kandidaten bepaald.
Juni 2019 De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten.
Begin juli 2019 De vertrouwenscommissie bespreekt de geschiktheid van de geselecteerde kandidaten met de Commissaris van de Koning.
4 juli 2019 De vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen.
4 juli 2019 De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie in een besloten deel van een raadsvergadering. Vervolgens stelt de gemeenteraad de aanbeveling, met daarop in voorkeursvolgorde de namen van de 2 beste kandidaten, vast. De kandidaat die (na vaststelling van de aanbeveling) bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. In een aansluitend openbaar deel van de raadsvergadering maakt de gemeenteraad de kandidaat voor het burgemeesterschap van Oldebroek bekend.

Benoeming

Juli 2019 De gemeenteraad stuurt de aanbeveling aan de Commissaris van de Koning. De aanbeveling wordt met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd.
Juli - augustus 2019 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties laat de aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning.
Augustus - september 2019 De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk besluit.
3 oktober 2019 De Commissaris van de Koning beëdigt de nieuw benoemde burgemeester in een vergadering van de gemeenteraad.