Informatie inspreken commissievergadering

Het spreekrecht is bedoeld om over een onderwerp dat op de agenda van een commissievergadering staat, uw mening te geven of bijvoorbeeld een eerder door u gestuurde zienswijze of brief toe te lichten. Uitgezonderd van het spreekrecht zijn de vaste en huishoudelijke punten op de agenda zoals postlijst, verslag vorige vergadering etc.

Als u belanghebbende bij een onderwerp bent, kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Dat gebruik is vrijblijvend en is niet verplicht. Wel zijn er spelregels van toepassing; die staan hieronder.

Wat is het doel van een commissievergadering?

De Oldebroekse commissievergaderingen zijn er om het nemen van besluiten door de gemeenteraad van Oldebroek voor te bereiden. Door vraag en antwoord wordt aanvullend op de vergaderstukken informatie uitgewisseld in de commissievergadering, vooral tussen commissieleden en collegelid (wethouder of burgemeester). Dit gebeurt ook bij onderwerpen waarbij er geen of nog niet direct sprake is van besluitvorming door de raad.

Het zal niet altijd meteen en in alle gevallen duidelijk zijn hoe door de commissie over een onderwerp wordt gedacht of welk besluit in de raadsvergadering verwacht kan worden; de commissieleden zijn met name bezig met het vergaren van informatie om tot een standpunt te komen, vaak na overleg in hun eigen fractie. Wel wordt geprobeerd zo veel mogelijk een (eerste) standpunt te noemen.

De vergaderingen van de raadscommissies zijn op een enkele uitzonderingen na openbaar. Het is mogelijk dat commissievergaderingen via beeld en geluid worden uitgezonden.

De spelregels voor het spreekrecht

Op het spreekrecht in de commissievergaderingen is een aantal spelregels van toepassing. Die zijn als volgt:

  • Een inspreker is belanghebbend bij het betreffende onderwerp op de agenda. Op verzoek van de commissie kan een inspreker zijn of haar belang uitleggen en aantonen. De commissie besluit uiteindelijk of van het spreekrecht gebruik gemaakt kan worden, met andere woorden of er inderdaad sprake is van voldoende belang bij het onderwerp.
  • De spreektijd is per inspreker maximaal 5 minuten; daar wordt de hand aan gehouden. Wilt u hier rekening mee houden bij uw voorbereiding op het spreekrecht. Als er veel insprekers op een onderwerp zijn, kan de spreektijd per inspreker verminderd worden; dit wordt dan voorafgaande aan de vergadering aan u doorgegeven.
  • Tijdens het spreekrecht is er geen gelegenheid om presentaties te geven. De ervaring heeft geleerd dat die niet goed binnen de termijn gehouden kunnen worden.
  • Als u met meerdere en gelijkgestemde personen bij een onderwerp belanghebbend bent, wordt u vriendelijk bij deze gevraagd om een of twee gezamenlijke woordvoerders af te spreken (dus 1 of 2 insprekers namens een grotere groep); dit om herhaling van standpunten te voorkomen en voor een efficiënt verloop van de vergadering.
  • In geval van het inspreken als gemachtigde namens een belanghebbende of meerdere belanghebbenden, kan door de commissie gevraagd worden om de machtiging aan te tonen.
  • Bij het inspreken gaat het om het onderwerp wat op de agenda staat. Voorkom herhaling van uw inbreng als hetzelfde onderwerp meerdere keren op agenda’s van vergaderingen staat. Uiteraard kunt u wel nieuwe feiten en omstandigheden naar voren brengen.
  • Probeer in uw inspreekbijdrage aanvullend te zijn op wat al bekend is bij de commissie en herhaal bijvoorbeeld geen eerder geschreven brief of zienswijze, maar licht de kern daarvan toe. Waar gaat het u nu precies om?
  • De commissievoorzitter vraagt u bij aanvang van het betreffende agendapunt om aan de vergadertafel te komen zitten en geeft u het woord. Na de eerste ronde van bespreking door de commissie krijgt u gelegenheid voor een korte reactie.
  • Het spreekrecht is niet bedoeld voor discussie tussen inspreker en commissieleden. Wel kunnen de commissieleden vragen ter verduidelijking aan u stellen.
  • Inspreken doet u naar de commissieleden toe, niet naar de wethouder of burgemeester.

Raadsgriffie Oldebroek, juni 2018.