Reclame tijdens gemeenteraadsverkiezingen 2022

Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oldebroek mogen hiervoor reclame maken. Hier zijn wel regels aan verbonden.

Daarnaast wil de gemeente het mogelijk maken om 20 sandwichborden/driehoeksborden per politieke partij te laten plaatsen in de gemeente. Dit is een pilot en wordt na de verkiezingen geëvalueerd met de politieke partijen.

Wat is er toegestaan?

Verkiezingsreclame op particuliere grond

Het is toegestaan om reclame voor de verkiezingen te plaatsen op particuliere percelen of op andere particuliere onroerende zaken. Dit is vergunningvrij. Als voorwaarde geldt wel dat door de verkiezingsreclame geen gevaar ontstaat voor het verkeer en geen ernstige hinder ontstaat voor omwonenden.

Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het maken van reclame voor de verkiezingen op, in of boven openbare plaatsen is vergunningvrij onder de voorwaarde dat:

 • er een melding bij de gemeente wordt ingediend;
 • de reclame niet langs of bij provinciale wegen wordt geplaatst;
 • wordt voldaan aan de APV.

Trotters

Het is aan alle deelnemende politieke partijen toegestaan verkiezingsaffiches weer te geven op de door of in opdracht van de gemeente Oldebroek geplaatste trotters. De politieke partijen zijn al ingelicht over de procedure van het aanleveren van hun verkiezingsaffiches voor op de trotters.

Sandwichborden/driehoeksborden (pilot)

Per politieke partij die meedoet aan de verkiezingen mogen er 20 sandwich- of driekhoeksborden worden geplaatst in de kernen van de gemeente Oldebroek. De borden mogen worden geplaatst vanaf 14 februari 2022 tot maximaal een week na de verkiezingsdag. Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het formaat van de tijdelijke reclame-uiting is inclusief constructie maximaal 1,20 meter bij 0,90 meter.
 • Er mogen geen sandwichborden/driehoeksborden worden geplaatst buiten de bebouwde kom.
 • Sandwichborden/driehoeksborden mogen alleen worden geplaatst aan wegen die in gemeentelijk beheer zijn.
 • Het plaatsen van sandwichborden/driehoeksborden mag alleen rondom bomen en/of lantaarnpalen (zonder verkeerstekens), mits deze daardoor niet worden beschadigd. Wanneer een boom in bezit/eigendom van particulieren is, dan moet de rechthebbende hiervoor toestemming geven.
 • Er mogen geen sandwichborden/driehoeksborden worden geplaatst voor of om verkeerstekens, lantaarnpalen met verkeerstekens of verkeerslichten.
 • Binnen een afstand van 25 meter vanaf rotondes, kruisingen of splitsingen van wegen mogen geen sandwichborden/driehoeksborden worden geplaatst.
 • De sandwichborden/driehoeksborden moeten zodanig geplaatst worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet wordt belemmerd en dat een vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd blijft.
 • Er mag maximaal één sandwichbord/driehoeksbord worden geplaatst rondom een boom en/of lantaarnpaal.
 • Bij het plaatsen van sandwichborden/driehoeksborden moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
 • De sandwichborden/driehoeksborden mogen geen handelsreclame bevatten. Deze regels zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en zijn alleen bedoeld voor de 7 politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.
 • Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwichborden/driehoeksborden is aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.
 • Bij plaatsing van sandwichborden/driehoeksborden zonder melding behoudt de gemeente zich het recht om de betreffende reclame-uiting verwijderen. De gemaakte kosten verhaalt de gemeente op de overtreder.  

Melden plaatsen borden en andere reclame-uitingen

Het plaatsen van sandwichborden/driehoeksborden en andere reclame-uitingen kunt u melden door een mail te sturen naar gemeente@oldebroek.nl. De gemeente boekt uw aanvraag in. De aanvrager ontvangt binnen 1 week een mail met toestemming. Aan de melding zijn geen kosten verbonden. De politieke partij is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de materialen. De gemeente verzorgt dit niet.

Vragen

Voor vragen over het plaatsen van reclame-uitingen kunt u contact opnemen met team Vergunningen van de gemeente via tel. 0525 63 82 00.