Meldingsformulier stemopneming Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van de verkiezingen? Dan kunt u dit melden bij het Centraal Stembureau.

Na de verkiezingsdag gaan alle Gelderse gemeenten de uitslag voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op gemeenteniveau vaststellen. Na vaststelling worden de processen-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) en de uitslaggegevens op gemeentelijke website gepubliceerd. Naar verwachting vindt dat plaats op donderdag 16 maart aan het einde van de dag.

Vanaf het moment van publicatie, kan iedereen die dat wil vermoedens van fouten in de processen-verbaal van een stembureau of GSB melden bij het Centraal Stembureau (CSB) van de betreffende verkiezing.

Een fout melden bij Centraal Stembureau van de Provinciale Statenverkiezingen

Vermoedt u een fout bij de Provinciale Staten? Dan meldt u dit via het CSB provincie Gelderland.

Een fout melden bij het Centraal Stembureau van de Waterschapsverkiezingen

Vermoedt u een fout bij de waterschappen? Dan meldt u dit via het meldingsformulier CSB Vallei en Veluwe (vanaf 14 maart).

Hoe werkt het melden van fouten

De meldingen moeten gaan over (vermoedens van) fouten die het GSB kan corrigeren, dus fouten bij de stemopneming. Meldingen over andere zaken, zoals bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het stemlokaal, kunnen alleen gedaan worden tijdens de zitting van het CSB waar de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld.

Belangrijk:

  • Een melding kan ook betrekking hebben op een vermeende fout in het digitale bestand van het GSB.
  • De melding moet uiterlijk zijn ontvangen 48 uur voorafgaand aan de zitting van het CSB waar de uitslag wordt vastgesteld.
  • De CSB-zitting voor de Provinciale Staten is op donderdag 23 maart om 10.00 uur in het Provinciehuis in Arnhem.
  • De CSB-zitting voor het Waterschap is op donderdag 23 maart om 10.00 uur in het Waterschapshuis in Apeldoorn.

Het CSB controleert de melding, door het proces-verbaal of het digitale bestand waarover de melding gaat, te controleren. Als het CSB op grond daarvan het vermoeden heeft dat een GSB inderdaad een of meer fouten heef gemaakt, draagt het CSB het betreffende GSB op om opnieuw in openbare ziting bijeen te komen. Het GSB moet de vermeende fout(en) onderzoeken en, zo nodig, overgaan tot een hertelling.