Cultuurhistorische waardenkaart

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is het van belang dat de gemeente rekening houdt met het cultureel erfgoed. Dit is vastgelegd in het besluit Ruimtelijke ordening (Bro). Om rekening te kunnen houden met aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten (archeologische) monumenten, is de Cultuurhistorische waardenkaart opgesteld.

De Cultuurhistorische waardenkaart maakt het doen van cultuurhistorisch onderzoek bij ruimtelijke procedures in veel gevallen makkelijker en goedkoper of zelfs overbodig. De cultuurhistorische waardenkaart kan daarnaast als inspiratiebron dienen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het kenmerkende cultuurhistorische verleden van een gebied kan daardoor worden voortgezet in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De cultuurhistorische waardenkaart bestaat uit 3 onderdelen namelijk een kaart, een toelichting en een lijst met karakteristieke panden:

  • Cultuurhistorische Waardenkaart, Deel 1 Kaart (pdf, 3mb)
  • Cultuurhistorische Waardenkaart, Deel 2 Toelichting en gebiedsbeschrijving (pdf, 14mb)
  • Cultuurhistorische Waardenkaart, Deel 3 Lijst karakteristieke panden (pdf, 120kb)

De kaart geeft een overzicht van de cultuurhistorische waardevolle elementen. In de toelichting bij de Cultuurhistorische waardenkaart wordt de historische en ruimtelijke context van een cultuurhistorisch object beschreven. Door (nieuwe) ontwikkelingen te toetsen aan de Cultuurhistorische waardenkaart wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

De lijst met karakteristieke panden zijn panden die de gemeente voor de toekomst wil bewaren. Bijvoorbeeld vanwege de karakteristieke vorm, het bouwvolume (afmeting en inhoud) en/of de ligging van de bebouwing op het perceel. In de loop van de tijd zijn veel gebouwen verdwenen. Vaak ging het om panden die niet als monumentaal zijn aangewezen, maar die voor de uitstraling van Oldebroek wel belangrijk waren. Om de ruimtelijke en karakteristieke uitstraling in de gemeente Oldebroek te behouden heeft de gemeente deze lijst met bijzondere panden gemaakt. In de Toelichting lijst karakteristieke panden (pdf, 167kb) geven we een toelichting op de lijst.

Reageren

De Cultuurhistorische waardenkaart met karakteristieke pandenlijst ligt vanaf woensdag 3 juni 2020 voor 6 weken ter inzage als concept. Als u hierop wilt reageren, neemt u contact op met Michiel van Putten, beleidsmedewerker Erfgoed, via tel. 0525 63 82 00. Hij is aanwezig op maandag of dinsdag en op donderdag. U kunt ook een mail sturen naar gemeente@oldebroek.nl vermeld hierbij zaaknummer 1028411.