Concept beleidskader Kleinschalige grond- en veldopstelling van zonnepanelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de inspraakverordening bekend dat het beleidskader Kleinschalige grond- en veldopstelling zonnepanelen voor eigen gebruik met ingang van 2 oktober 2019 ter inzage ligt.

Doel van het beleidskader

Inwoners willen steeds meer hun eigen energie opwekken en willen daarvoor zonnepanelen plaatsen. Door dit beleidskader wordt het mogelijk om grondopstellingen te realiseren, wanneer er op het dak geen of te weinig mogelijkheden zijn. Wanneer een grondopstelling (binnen het bouwperceel) niet mogelijk is, dan kan een veldopstelling worden gerealiseerd (buiten het bouwperceel). Initiatieven worden getoetst aan dit beleidskader. Het beleidskader wordt juridisch verankerd in een nog op te stellen paraplubestemmingsplan.

Inzagetermijn

Van 2 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 ligt het beleidskader ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Inspraakreactie beleidskader

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie over het beleidskader kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Ook bestaat de mogelijkheid voor iedereen om tijdens de inzagetermijn een inspraakreactie mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.