Subsidie aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u deze documenten bijvoegen.

Bijlagen die u in elk geval moet meesturen zijn:

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • de doelstellingen en resultaten die uw instelling, vereniging, stichting of organisatie nastreeft en hoe de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt hieraan bijdraagt. Geef hierbij aan in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente Oldebroek of haar inwoners en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;
  • een begroting waaruit de dekking van de kosten van de activiteiten duidelijk wordt;
  • een opgave van bij andere bestuursorganen, organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten en de stand van zaken daarvan.

Bijlagen die u moet meesturen wanneer:

  • het een eerste subsidieaanvraag betreft: voeg een kopie toe van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar; 
  • het een jaarlijkse subsidieaanvraag betreft: voeg een overzicht van de stand van de reserveringen, fondsen en voorzieningen op het moment van de aanvraag toe.