Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via tel. 0525 63 82 00. Lees meer in het nieuwsbericht.

Omgevingsvergunning Bovenheigraaf 55 't Loo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning (revisievergunning) te verlenen voor het onderdeel milieu (op basis van artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo) voor het in werking hebben van een onbemand tankstation. Dit op het perceel Bovenheigraaf 55 in 't Loo Oldebroek (zaaknummer 0269201700627).

Inzien stukken

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 18 december 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden digitaal inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook beschikbaar op www.oldebroek.nl

Zienswijze indienen

Iedereen kan van 18 december 2019 tot en met 28 januari 2020 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.    

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.