Ontwerp omgevingsvergunning Bloemstraat 107 Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik (2.1 lid 1 sub d van de Wabo) van een school aan de Bloemstraat 107 in Oldebroek.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (kenmerk 0269201900608) en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken, vanaf woensdag 22 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden digitaal inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook beschikbaar op www.oldebroek.nl.
 
Iedereen kan van 22 januari 2019 tot en met 3 maart 2019, schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het team Ruimte, telefoonnummer: 0525 63 82 00.
 
Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.