Ontwerp omgevingsvergunning Heikamp nabij 32 in Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen maken het planologisch mogelijk om percelen met de bestemming groen anders te mogen gebruiken. Het gaat om de volgende locatie en gebruik:

  • Heikamp nabij 32 te Wezep, de bestemming groen te mogen gebruiken als tuin, zaaknummer 0269201800554

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (afwijkingen bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de afgegeven verklaring van geen bedenkingen (projectafwijkingsbesluit) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 6 maart 2019 tot en met 16 april 2019 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.