Ontwerp omgevingsvergunning Van Pijkerenlaan 71 Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking maakt het planologisch mogelijk om een perceel aan de Van Pijkerenlaan nabij 71 te Oldebroek met de bestemming Verkeer te mogen gebruiken als tuin. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201900464.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de afgegeven verklaring van geen bedenkingen (projectafwijkingsbesluit) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 12 februari 2020 tot en met 24 maart 2020 schriftelijk en gemotiveerd een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.