Verleende omgevingsvergunning Veluwelaan 8 Wezep

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij, op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend. De omgevingsvergunning is verleend voor het onderdeel brandveilig gebruik (artikel 2.1, lid 1, sub e van de Wabo) van een Kindcentrum op het adres Veluwelan 8 in Wezep (zaaknummers: 0269201900244 / OLO 4383461).

Ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking heeft van 12 juni 2019 tot en met 23 juli 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen tijdens de inzagetermijn.

Inzage definitief besluit omgevingsvergunning

De verleende omgevingsvergunning en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 28 augustus gedurende 6 weken (tot en met woensdag 9 oktober 2019) ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. U kunt het definitieve besluit en de bijbehorende stukken ook raadplegen op www.oldebroek.nl.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de dag van de terinzagelegging van het besluit (tot en met woensdag 9 oktober) hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd. Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

  • u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent;
  • u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.