Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 en beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 27 december 2018 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan Erfadvies Bovenstraatweg 36 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 27 december 2018 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Bovenstraatweg 36  in Oldebroek naar een woonbestemming. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op het perceel. Het plan voorziet in de realisatie van één vrijstaande woning en een uitbreiding en splitsing van de huidige woonboerderij. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 27 december 2018 tot en met 6 februari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  1. Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
  2. Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
  3. Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG166-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Het college van de gemeente Oldebroek, 24 december 2018.