Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 19 december 2018 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erf inrichtingsrapport Elburgerweg 30 van 19 november 2018 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt ook van 19 december 2018 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de recreatieve bestemming van het recreatieobject naar een reguliere woonbestemming op basis van het raadsbesluit Toestaan permanente bewoning recreatiepark Mulligen d.d. 6 maart 2014 en de Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen 2018. Door de wijziging naar een woonbestemming kan er permanent gewoond worden in de recreatiewoning. Het plan voorziet tevens in dat de bestaande recreatiewoning herbouwd wordt en het erf opnieuw wordt aangelegd, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 19 december 2018 tot en met 29 januari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
  • Op www.oldebroek.nl,
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG162-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.