Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 17 april 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erfadvies Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 van 13 september 2017 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 17 april 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Groote Woldweg 71 in Oosterwolde naar een woonbestemming en het wijzigen van de bestemming van het perceel Kleine Woldweg 3 in Oosterwolde naar een woonbestemming. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op beide percelen en voorziet in de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Groote Woldweg 71 en het nieuwbouwen en splitsen naar een twee-onder-één-kapwoning van de afgebrande woonboerderij op het perceel Kleine Woldweg 3. Door deze functiewijziging van de percelen en het opnieuw inrichten van deze percelen wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 17 april 2019 tot en met 28 mei 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek
  • Op www.oldebroek.nl
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG161-ON01

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.