Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 19 december 2018 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erf inrichtingsrapport Groote Woldweg 93 en 93A van 3 juli 2018 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt ook van 19 december 2018 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Groote Woldweg 93 en 93A in Noordeinde Gld. naar een reguliere woonbestemming voor twee woningen en gedeeltelijk naar een agrarische bestemming. Het plan omvat ook de sloop van de aanwezige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en het terug bouwen van een bijgebouw, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaats vindt op het perceel. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 19 december 2018 tot en met 29 januari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
  • Op www.oldebroek.nl
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG165-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.