Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 8 mei 2019 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek legt de juridisch-planologische basis om de recreatieve bestemming (op recreatiepark Heidehoek) gedeeltelijk om te zetten naar een woonbestemming om de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Om dit mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 8 mei 2019 tot en met 18 juni 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
  • Op www.oldebroek.nl.
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG146-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Het college van de gemeente Oldebroek, 7 mei 2019.