Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 17 april 2019 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 legt de juridisch-planologische basis voor het herstellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2007 door de vier agrarische percelen behorende bij het agrarisch bedrijf Zomerdijk 28 te voorzien van een passende bestemming zodat eigenaar het gebruik kan voortzetten conform uitspraak Raad van State en het bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14 door de bebouwing expliciet tot één vrijstaande woning te beperken.

Inzagetermijn

Van 17 april 2019 tot en met 28 mei 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek
  • Op www.oldebroek.nl
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG118-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.